МОВНА ПАРАДИГМА WORLD ENGLISHES

Олена МОІСЕЄНКО

Анотація


Статтю присвячено розгляду процесів поширення англійської мови у світі в контексті глобалізації, та розгляду методології дослідження, що поєднує когнітивний та соціолінгвістичний підходи до вивчення певного варіанта мови. Дослідження східноафриканського варіанту англійської мови засвідчило, що англомовна картина світу народів Східної Африки формується внаслідок взаємодії англомовного та етнічного світосприйняття: створюється простір, який має інтегрований характер, він поєднує в собі ментальні структури як глобальної лінгвокультури, так і етнолінгвокультури

Ключові слова


World Englishes; ідентичність; глобалізація; лінгвістична гібридизація.

Посилання


Белова А. Д. Английский язык в Ирландии по данным корпуса ICE-Ireland / А. Д. Белова // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження та перспективи. – К.: Логос, 2009. – С. 30 – 41.

Бородіна Д. С. Фоностилістичні особливості англійського мовлення датсько-англійських білінгвів (на прикладі студентського соціолекта): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 «Германські мови» / Д. С. Бородіна; Донецьк. національний ун-т. – Донецьк, 2008. – 20 с.

Жлуктенко Ю. О. Українсько-англійські міжмовні відносини. Українська мова в США і Канаді: монографія /

Ю. О. Жлуктенко. – К.: КДУ, 1964. – 168 с.

Моісеєнко О. Ю. Англійська мова в комунікативному просторі Східної Африки: [монографія] / Олена Юріївна Моісеєнко. − Луганськ: Вид-во «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 512 с.

Социальная лингвистика и общественная практика (Аспекты социокультурного варьирования полиэтничного английского языка). – К.: Изд-во при киевском гос. ун-те изд. объединения «Вища школа», 1988. – 176 с.

Чередниченко А. И. Европейский литературный язык в развивающихся странах: закономерности и типы варьирования : автореф. дисс. на соискание уч. степени д-ра филол. Наук : 10.02.19 «Общее языкознание», 10.02.05 «Романские языки» /

А. И. Чередниченко; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1983. – 33 с.

Чередниченко О. І. Про мову і переклад: [монографія] / О. І. Чередниченко. – К.: Либідь, 2007. – 246 с.

Bolton K. Where WE Stands: Approaches, Issues, and Debate in World Englishes / K. Bolton // World Englishes. – Hoboken: Wiley-Blackwell, 2005. – Vol. 24, No. 1. – P. 69 – 83.

English in Japan in the Era of Globalization. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. – 224 p.

Kuo S. Multilingualism, Multiculturalism, and Multiple Identities: Analyzing Linguistic Hybridization in Taiwanese Newspaper Headlines / S. Kuo // Journal of Asian Pacific Communication. – Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009. – Vol. 19:2. – Р. 239 – 258.

Mohandas S. English: A Blessing in Disguise A Study of Chinua Achebe’s Technique of Hybridization [Electronic resource] /

S. Mohandas, J. Sundarsingh // Language in India: Central Institute of Indian Languages, 2010. – Vol. 10, No. 1. – P. 45 – 55. – Mode of access to paper: http://www.languageinindia.com/.

Mufwene S. S. The Ecology of Language Evolution (Cambridge Approaches to Language Contact) / S. S. Mufwene. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 276 p.

Morrison R. Nurturing Global Listeners: Increasing Familiarity and Appreciation for World / R. Morrison, M. White // World Englishes. – Hoboken: Wiley-Blackwell, 2005. – Vol. 24, No. 3. –

P. 361 – 370.

Wierzbicka A. Cross-Cultural Communication and Miscommunication: The Role of Cultural Keywords / A. Wierzbicka // Intercultural Pragmatics. – Boston: Walter de Gruyter, 2010. – Issue 1. – P. 1 – 198.

Wierzbicka A. Australian Culture and Australian English: A Response to William Ramson / A. Wierzbicka // Australian Journal of Linguistics. – Abingdon: Routledge, 2001 – Vol. 21, No. 2. – P. 195 – 214.

Wolf H.-G. World Englishes: A Cognitive Sociolinguistic Approach. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. – 278 p.

World Englishes (Critical Concepts in Linguistics) (v. 1, v. 2,

v. 3). – Abingdon: Routledge, 2006. – 2744 p.

Wolf H.-G. World Englishes: A Cognitive Sociolinguistic Approach / H.-G. Wolf, F. Polzenhagen. – Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. – 278 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована