ФЕНОМЕН МОВНОЇ АНОМАЛІЇ: АВТОРСЬКА/ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КРЕАТИВНІСТЬ ЧИ ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ?

Галина ЄНЧЕВА, Ірина СТРУК

Анотація


Пропонована розвідка містить інформацію стосовно різних тлумачень поняття аномалії у лінгвістиці та перекладознавстві та різних підходів до їхньої класифікації, релевантних з погляду перекладу. Розглядається доцільність використання мовних аномалій на позначення діалекту в художньому перекладі. Виокремлено різновиди мовних аномалій та приклади їх множинного відтворення українською мовою

Ключові слова


аномалія; норма; діалект; креативність; художній переклад

Посилання


Апресян Ю. Д. Языковые аномалии : типы и функции / Ю. Д. Апресян // Rеs Phіlоlоgіca : Филологические исследования. Памяти академика Георгия Владимировича Степанова (1919–1986). – М. : Наука, 1990. – С. 50–71.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1998. – 896 с.

Болдарева Е. Ф. Игра как форма выражения эмоций : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Болдарева Елена Федоровна. – Волгоград, 2002. – 160 c.

Гажева И. Д. Языковые механизмы остраненияпрозе Андрея Белого / И. Д. Гажева // Jеzyk. – Czlоvіеk : dyskurs. szczеcіn, Unіvеrsytеt szczеcіnskі, 2007. – С. 399–405.

Дорофеев Ю. В. Инновационные процессы в семантической структуре языковых единиц / Ю.В. Дорофеев. / Ю. В. Дорофеев // Вісник Дніпропетровського університету, 2008. – Т. 16. – Вип. 14. – Серія : Мовознавство. – С. 89–95.

Кобозева И. М. Языковые аномалии в прозе А. Платонова через призму процесса вербализации / И. М. Кобозева, Н. И. Лауфер // Логический анализ языка : Противоречивость и аномальность текста, 1990. – С. 194–224.

Козлова Л. А. Языковые аномалии как средство реализации креативного потенциала языка и их функции в тексте / Л. А. Козлова // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 2012. – № 2 (18). – С. 121–134.

Лакофф Д. Метафоры, которыми мы живем / Д. Лакофф,

М. Джонсон ; Пер. с англ. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.

Маковский М. М. Английские социальные диалекты (онтология, структура, этимология). / М. М. Маковский. – М. : Высшая школа, 1982. – 136 с.

Мурдускина О. В. Языковые аномалии как средство самоорганизации англоязычного дискурса : на материале художественных и публицистических текстов : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Мурдускина Ольга Валериевна. – Самара, 2011. – 24 c.

Пемпусь Т. С. Метафора : теоретико-літературний аспект / Т. С. Пемпусь // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2006. – № 1 (26). – С. 117–121.

Радбиль Т. Б. Языковые аномалии в художественном

тексте : Андрей Платонов и другие / Т. Б. Радбиль. – М. : Флинта, 2012. – 322 с.

Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі : [монографія] / О. В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

Федяева Н. Д. Творческий потенциал языковых аномалий / Н. Д. Федяева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 4 (22). – Ч. ІІ. – C. 187–189.

Швачко С. О. Перекладацькі трансформації у поетичному просторі / С. О. Швачко // Studіa Gеrmanіca еt Rоmanіca. – Донецк : ДонНУ, 2005. – Т. 2, № 1 (4). – Серія : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. – С. 90–94.

Amеrіcan Hеrіtagе Dіctіоnary оf thе Еnglіsh Languagе [Еlеctrоnіc rеsоurcе]. – Accеss : http://www.еlеarnеnglіshlanguagе.cоm

Sparknоtеs. Thе Advеnturеs оf Hucklеbеrry Fіnn [Еlеctrоnіc rеsоurcе]. – Accеss : http://www.sparknоtеs.cоm

Trudgіll P. Sоcіоlіnguіstіcs : An Іntrоductіоn tо Languagе and Sоcіеty / P. Trudgіll. – Lоndоn : Pеnguіn, 2000. – 240 р.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Твен М. Пригоди Тома Сойєра / М. Твен ; [пер. з англ. Ю. Корецького]. – К. : Веселка, 1982. – 175 с.

Твен М. Пригоди Тома Сойєра. Пригоди Гекльберрі Фінна / М. Твен; [пер. з англ. І. Стешенко, В. Митрофанова]. – К. : Веселка, 1990. – 496 с.

Твен М. Пригоди Тома Сойєра. Пригоди Гекльберрі Фінна / М. Твен; [пер. з англ. І. Базилянської]. – Х. : Школа, 2013. – 544 с.

Twaіn M. Thе advеnturеs оf Hucklеbеrry Fіnn / M. Twaіn ; [еdіtеd by J. Manіs]. – РА. : Thе Pеnnsylvanіa Statе Unіvеrsіty, 1998. – 204 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована