СТРУКТУРНА ДУБЛЕТНІСТЬ СИНТАКСИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Оксана ВАСЕЦЬКА

Анотація


У статті розрізнено поняття «синонімія», «варіантність» та «дублетність» термінів. Досліджено варіанти термінних одиниць. Об’єктом розвідки є синтаксична термінологія української мови, а предметом – структурні варіанти (дублети) терміносистеми синтаксису. Виявлено типи структурних термінів-дублетів, зокрема подано їхні структурні моделі та окреслено тенденції подальшого структурного моделювання цих одиниць.


Ключові слова


синтаксичний термін; дублетність; синонімія; варіантність; структурний дублет; варіантологія

Посилання


Авербух К. Я. Общая теория термина / К. Я. Авербух. – М. : Издательство МГОУ, 2006. – 252 с.

Бойцов И. А. К вопросу о синонимии в терминосистемах / И. А. Бойцов // Язык специальности на занятиях по русскому языку как иностранному. – Л. : Изд. Ленинградского ун-та, 1989. – С. 30–35.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець – К. : Наукова думка, 1992. – 222 с.

Вихованець І. Р. Студії про члени речення:

приреченнєвики / Іван Вихованець // Українська мова. – 2005. – № 2. – С. 22–27.

Єрмоленко С. Я. Бездієслівні речення в системі простих речень / С. Я. Єрмоленко // Синтаксис словосполучення і простого речення (Синтаксичні категорії і зв’язки) – К. : Наукова думка, 1975. – С. 131–170.

Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 294 с.

Иванов А. В. Метаязык фонетики и метрики : монографія / А. В. Иванов. – Архангельск : Поморский государственный университет, 2004. – 342 с.

Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику / Джон Лайонз. – М. : Прогресс, 1978. – 540 с.

Мартиняк О. А. Фонетичні варіанти українських науково-технічних термінів / Оксана Мартиняк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2009. – Вип. 46. – Ч. ІІ. – С. 17–22. – Режим доступу: http://lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/visnyk/46_2009/46_2009_Martynia.pdf

Медведь О. В. Українська граматична терміносистема (історія та сучасний стан) : автореф. дис. ... канд.. філол. наук : 10.02.01 / О. В. Медведь; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2001. – 17 с.

Никитина С. Е. Семантический анализ языка науки : на материале лингвистики / С. Е. Никитина. – М. : Наука, 1987. – 144 с.

Рогожникова Р. П. Соотношение вариантов слов, однокорневых слов и синонимов / Р. П. Рогожникова // Лексическая синонимия : сб. ст. / отв. ред. Г. Бархударов. – М. : Наука, 1967. – С. 151–163.

Предикат у структурі речення : монографія / за ред. акад. НАПН України В. І. Кононенка. – Київ ; Івано-Франківськ ; Варшава, 2010. – С. 408 с.

Сложеникина Ю. В. Терминология в лексической системе : функциональное варьирование : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Ю. В. Сложеникина. – Москва, 2006. – 36 с.

Ульманн С. Семантические универсалии / С. Ульманн // Новое в лингвистике : языковые универсалии. – Вып. 5. – М. : Прогресс, 1970. – С. 250–299.

Федина Е. А. Синонимические отношения в медицинской терминологии / Е. А. Федина // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 2010. – № 3 (11). – С. 188–194. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/sinonimicheskie-otnosheniya-v-meditsinskoy-terminologii

Хрусталева М. А. Синонимия в методическом дискурсе : когнитивный аспект : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / М. А. Хрусталева. – 2007. – Пермь. – 19 с. – Режим доступу : http://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/172807-sinonimiya-v-metodicheskom-diskurse-kognitivnyj.html

Циткина Ф. А. Терминология и перевод / Ф. А. Циткина. – Львов: Вища школа, 1988. – 162 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована