ДИНАМІЧНИЙ ЧАСОВИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗАГРОЗ НА РІВЕНЬ ЗАХИЩЕНОСТІ ОБ’ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Юрій Євгенович Яремчук, Ольга Володимирівна Салієва

Анотація


Порушення функціонування об’єктів критичної інфраструктури (КІ) може призвести до розвитку надзвичайних ситу-ацій, які матимуть масштабні негативні наслідки для життєдіяльності як окремих міст, так і усієї держави у ціло-му. У зв’язку з цим важливу роль відіграє своєчасне виявлення загроз та визначення їхнього впливу на рівень захищено-сті об’єкта КІ. Беручи до уваги вагомість даного питання, у роботі пропонується провести динамічний часовий аналіз впливу факторів загроз на рівень захищеності об’єкта КІ, використовуючи апарат динамічної каузальної алгебри. Для досягнення поставленої мети було задано вектор порогів вершин, який не залежить від часу і відмежовує усі незнач-ні впливи між концептами, та вектор стану вершин, у якого досліджувана вершина активізується ззовні та залиша-ється активною протягом усього процесу. Встановлено момент часу стабілізації процесу. Визначено  -хвилю, що по-роджує процес активізації вершин та відповідних шляхів. Обчислено впливи вздовж усіх активізованих шляхів від до-сліджуваних концептів до цільового, на основі отриманих значень визначено сумарні впливи кожного з концептів на захищеність КІ. Відповідні рівні впливу у конкретні моменти часу відображено графічно. Для автоматизації динамі-чного моделювання аналізу впливу концептів розроблено програмний засіб, який надає змогу зменшити час на опрацю-вання даних та збільшити швидкість їхньої обробки. Отримані результати надають можливість прогнозувати стан захищеності об’єкта КІ у часі, що, у свою чергу, сприятиме його стійкому та безпечному функціонуванню.

Ключові слова


інформаційна безпека, критична інфраструктура, когнітивне моделювання, нечітка когнітивна карта, динамічна каузальна алгебра

Повний текст: Без заголовку

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory