Декомпозиційна модель представлення смислових констант та змінних для реалізації експертиз у сфері ТЗІ

Олександр Григорович Корченко, Анатолій Миколайович Давиденко, Максим Радуйович Шабан

Анотація


Проведення державних експертиз – це процес довготривалий і пов’язаний з можливими помилками як на етапі проведення проектних робіт, так і під час проведення самої експертизи. Тому актуальним науковим завданням є створення інформаційної системи, яка б допомагала експерту при побудові вихідних документів, а також дозволяла б експерту перевірити функціональний профіль захисту (ФПЗ). В роботі запропонована декомпозиційна модель, яка за рахунок сформованих множин вхідних та вихідних документів p-го проекту, а також множини смислових блоків, смислових констант та змінних p-го проекту дозволяє автоматизувати процес ідентифікації функціонального профілю захисту. Для цього ми провели декомпозицію вихідних документів з урахуванням етапів формування множин документів експертизи, смислових блоків та смислових змінних вихідних документів. Проаналізували принципи організації структури документів, які створюються на етапі державної експертизи комплексних систем захисту інформації (КСЗІ). Ввели поняття смисловий блок, смислова константа, смислова змінна. Смисловий блок – це стала семантична конструкція, яка має закінчене смислове значення. Смислова константа – це стійка смислова конструкція, час існування якої виходить за рамки проведення державної експертизи КСЗІ. В свою чергу, смислова змінна – це смислова конструкція, час існування якої дорівнює часу проведення державної експертизи КСЗІ. Все це дозволило прискорити процес створення вихідних документів державних експертиз КСЗІ. Розвитком даних робіт є розробка методу ідентифікації функціонального профілю захисту. Це дозволить формалізувати вимоги нормативного документу щодо його властивостей, що буде зроблено в подальших статтях.


Ключові слова


державна експертиза КСЗІ; модель декомпозиції вихідних документів; грід-засоби; шаблон вихідних документів; систем підтримки прийняття рішень; смислові блоки; смислові константи; смислові змінні

Посилання


В. Шорошев, І. Пающик, А. Давиденко, Система підтримки прийняття рішень щодо забезпечення інформа-ційної, антивірусної та фізичної безпеки комп'ютерних систем органів внутішніх справ України «ТОРСІОН-3», Міністерство внутрішніх справ України, Дер-жавний науково-дослідний інститут МВС Украї-ни, Департамент документального забезпечення та режиму МВС України, Методичні рекоменда-ції, Київ 2010, 189 с.

М. Шабан, А. Давиденко, "Разработка методики проведения комплексных систем защиты ин-формации", Моделювання та інформаційні технології, Вип. 73, С. 114-121, 2014.

М. Шабан, "Реалізація програмного модуля під-тримки прийняття рішень при проведенні екс-пертизи грід-засобів на відповідність вимогам НД ТЗІ", Збірка праць конференції «Моделювання 2018», С. 259-262, 2018.

С. Головань, А. Давиденко, Л. Щербак, "Про термінологію в області безпеки інформації", Збі-рник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, Вип. 66, С. 31-35, 2013.

L. Zadeh, "Fuzzy sets", Inform. Control, vol. 8, no. 3, pp. 338-353, 1965.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory