Рекомендації щодо розробки та реалізації моделі професійних компетентностей у сфері під-готовки фахівців для національної системи кібербезпеки

Володимир Леонідович Бурячок, Володимир Михайлович Богуш

Анотація


У статті проаналізовано формування інформаційного та кіберпросторів і, як результат, зроблено висновок про посилення інформаційної конфронтації між країнами та їх вступ до якісно нової фази взаємовідносин – інформаційного та кібер-протиборства. Такий стан справ вимагає якісного нового підходу до підготовки ІТ фахівців, з орієнтуванням її передусім на практичну площину в сфері інформаційної і кібернетичної безпеки. Для вирішення цього завдання в статті визначено найбільш пріоритетні ключові напрямки підготовки таких фахівців. На основі результатів аналізу законодавства Ук-раїні щодо кібербезпеки та типового навчального плану НАТО з кібербезпеки запропоновано певну модель щодо підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки. Імплементовані в моделі компетентності та результати навчання мо-жуть бути покладені в основу розробки освітніх програм та навчальних планів якісної підготовки фахівців для націона-льної системи кібербезпеки, а саме бакалаврів з кібербезпеки за погодженим у 2017 році Національним агентством із забез-печення якості вищої освіти стан-дартом, а також створення нових стандартів стосовно кібербезпеки на наступних осві-тньо-професійному та освітньо-науковому рівнях. В статті запропоновано декілька основних класів моделі професійних компетентностей у сфері підготовки фахівців для національної системи кібербезпеки. Зважаючи, що основними суб’єктами національної системи кібербезпеки відповідно до Конституції та законів України є Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національна поліція України, Служба безпеки України, Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України, розвідувальні органи та Національний банк України, в роботі запропоно-вано узгоджені з покладеними на ці структури завданнями, моделі професійних компетентностей для підготовки їх особо-вого складу.

Ключові слова


інфраструктура; кібербезпека; кіберзагроза; кібероборона; кіберпростір; компетентність; система

Посилання


Закон України Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 45, ст.403) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http:// zakon0. rada. gov. ua/ laws/ show/2163-19.

Перший стандарт вищої освіти стосується кібер-безпеки. Нацагентство із забезпечення якості ви-щої освіти погодило перший стандарт вищої осві-ти [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:// ligazakon.net / lawnews / doc/-NZ173112-PERSHYY- STANDART- VYSHCHOYI-OSVITY-STOSUYETSYA – KIBERBEZPEKY ?type=ep.

Cybersecurity: A Generic Reference Curriculum (RC). Dear Partners, NATO Members, 4500-1 (OSEM PED) October 2016, 73 р.

ISO/IEC 27032:2012 Information technology. Secu-rity techniques. Guidelines for cybersecurity, 50 p.

В.Бурячок, В. Богуш, "Рекомендації щодо розроб-ки та запровадження профілю навчання «кіберне-тична безпека» в Україні", Ukrainian Scientific Journal of Information Security, vol. 20, issue 2, pp. 126-131, 2014.

Ю. Борсуковський, В. Бурячок, "Роль і місце вищих навчальних закладів у створенні системи інформаційної та кібернетичної безпеки Украї-ни", Сучасний захист інформації №1, С. 34-40, 2017.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2410-7840 (Online), ISSN 2221-5212 (Print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована

РИНЦ SSM WorldCat BASE Національна бібліотека ім. Вернадського Науково-технічна бібліотека НАУ Ulrich's Periodicals Directory

Ulrich's Periodicals Directory