ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ «СПІЛКУВАННЯ» ТА «КОМУНІКАЦІЯ»

Н.В. Захарчук

Анотація


 В статті проводиться порівняльний аналіз понять «спілкування» та «комунікація» в філософській, соціологічній, лінгвістичній, психологічній та педагогічній літературі. Встановлюється співвідношення цих термінів, досліджується зміст, який різні вчені вкладають в них

Посилання


Философский энциклопедический словарь / [ред. коллегия: С.С. Аверинцев и др.] – 2-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 815 с.

Социологический энциклопедический словарь / [ред.-координ. Г. В. Осипов]. – М. : Издатель-ская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с.

Психологический словарь [ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 440 с.

Педагогический энциклопедический словарь / [ред. коллегия: Б. М. Бим-Бад, М. М. Безруких и др. ] – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 528 с.

Формановская Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика / Н. И. Форманов-ская. – М. : ИКАР, 2007. – 478 с.

Каган М. С. Мир общения: Проблема межсубъектионых отношений / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 319 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: [підручник] / Ф. С. Бацевич – К. : Видавни-чий центр «Академія», 2004. – 344 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х