КОНЦЕПЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНЕРГІЇ РОЛЕЙ ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Е. Лузік, Н. Мельник

Анотація


У статті здійснено обґрунтування та перспективи дослідження синергії професійних ролей сучасного викладача в умовах інформаційного-освітнього середовища. Визначено, що синергія ролей викладача забезпечуватиме не лише ефективність та результативність навчальних досягнень студентів, але й й, насамперед, сприятиме забезпеченню якості вищої освіти у вітчизняному освітньому просторі. Пріоритетними завданнями дослідження синергії ролей викладача закладу вищої технічної освіти визначено: вивчити і проаналізувати досвід організації і діяльності служб психолого-методичної допомоги викладача у закладах вищої освіти; сформувати нормативну діагностичну базу для виявлення психологічних особливостей викладача, визначення спектру їхніх ролей і тенденцій професійного становлення під час професійної діяльності; провести пілотажні дослідження з метою визначення актуальної психолого-педагогічної проблематики в умовах технічного закладів вищої освіти тощо.

Авторами запропоновано таку етапність реалізації завдань дослідження: створення банку методик для визначення соціально-психологічних особливостей та індивідуальних потреб викладача; проведення діагностики актуальних психолого-педагогічних проблем викладача, його ролей у процесі професійної діяльності; розробка та апробація системи засобів педагогічного (дидактико-методичного) та психологічного впливу на викладача, що передбачатиме методичне та психологічне просвітництво, психологічне консультування і методичну корекцію виявлених негативних тенденцій у професійній діяльності викладачів. Перспективними напрямками здійснення дослідження визначено діагностику та вироблення критеріїв та показників синергії професійних ролей викладача закладу вищої технічної освіти в умовах інформаційно-освітнього простору.

Результати дослідження вбачаються у аналітичному огляді процесу професійної діяльності викладача в контексті інтегративного поєднання і взаємоузгодження системного; застосування діяльнісного й особистісного підходів щодо поглибленням наукових знань щодо психологічних факторів професійної діяльності; розширенні та вдосконаленні методичного інструментарію досліджень у галузі психології вищої школи; розроблення систем корекційних впливів, спрямованих на оптимізацію психологічного фактору професійної діяльності у вищій технічній школі тощо

Ключові слова


синергія; інформаційно-освітнє середовище; професійна підготовка; професійна діяльність

Посилання


Данилюк І. В., Власова, О. І., Ващенко, І. В. & others (2016). Досвід міждисциплінарного дослідження розвитку цілісної особистості в контексті соціальних змін. Психологія і особистість. 116-128. http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6532

Ковтун О. (2018). Формування рефлексивної позиції майбутніх перекладачів у фаховій підготовці. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. 3 (62), V. 1., 145-150. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmdup_2018_3(2)__28

Лосєва Н. М. (2004). Самореалізація викладача: теоретичний аспект. ДонНУ. Донецьк.

Мамічева О. В. (2009). Теоретико-методологічні основи розвитку предметно-педагогічних здібностей викладачів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю : монографія. Слов’янськ.

Мельник Н. І. (2017). Теоретичні і методичні засади професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи. (Дис. доктора пед. наук). Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини. Умань.

Основні напрями реформування вітчизняної педагогічної освіти // Наука і вища освіта в Україні: міра взаємодії (2008). Kyiv, 19-20.

Савенкова Л. О. (2005). Професійне спілкування майбутніх викладачів як об’єкт психолого-педагогічного управління. КНЕУ.

Сущенко Л. О. (2009). Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Університет менеджменту АПН України. Київ.

Тищенко В. М. (2006). Викладач вищої школи: феномен професії. Lviv. Сполом.

Шестакова Т. В. (2006). Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Інститут вищої освіти АПН України. Київ.

Kоkаrieva A., & Gnatyuk, V. , Smirnov, S., Aleksande, M., Kharlai, L., Bauyrzhan, M., (2019). Intelligent Method for CSIRT Performance Evaluation in Critical Information Infrastructure ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer Proceedings of the 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Vol. II: Workshops Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019, 716-728. http://ceur-ws.org/Vol-2393/paper_362.pdf

Luzik E. V., & Ladogubets, N.V. (2017). Systemic Synergistic Diagnosis of the Preparedness of Future Specialists in the Aviation INDUSTRY FOR Professional Activities. The Advanced Science journal. 5, 77-81. http://advancedscience.org/2017/1/062-066.pdf

Yahodzinskyi S., & Drotianko L. (2017). Information environment as the intercultural communication space. SMART City. Vol. 106, 1-6. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/37430


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua