ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У США У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

Г. Артюшин

Анотація


У статті розглядається проблема модернізації системи підвищення кваліфікації офіцерських кадрів Збройних Сил України та інших військових формувань в контексті сучасних стратегічних завдань розвитку Збройних Сил України. Виділяються особливості сучасної підготовки військовослужбовців у США та можливі аспекти використання цього досвіду у системі підвищення кваліфікації офіцерських кадрів Збройних Сил України та інших військових формувань. Виявлено, що наявна система підвищення кваліфікації військовослужбовців в Україні не в повній мірі відповідає сучасним вимогам та потребує комплексної модернізації, що вимагає вивчення та впровадження передового зарубіжного досвіду підвищення кваліфікації офіцерських кадрів. Визначено переваги системи військової освіти США як однієї з найбільш потужних систем підготовки військових кадрів у сучасному світі: розгалуженість мережі навчальних  закладів,  що забезпечують підготовку  та  підвищення  кваліфікації  офіцерських кадрів на різних ступенях підготовки за родами військ; системність, етапність та багатоступеневість підготовки, і підвищення кваліфікації; оперативність та динамічність; поєднання теоретичної та практичної підготовки, цивільної та військової освіти, навчальної та наукової роботи; престижність, конкурентоспроможність та висока ефективність. Окреслено актуальні завдання модернізації вищої військової освіти з урахуванням досвіду США: перехід до професійної армії, запровадження сучасних стандартів військової діяльності, збільшення гнучкості та різноманітності військової освіти, збільшення залежності кар’єрного зростання від рівня кваліфікації військовослужбовців, удосконалення структури підготовки військ, залучення до викладання висококваліфікованих, досвідчених військових фахівців, тренерів (інструкторів) з питань вузькоспеціалізованої тематики, посилення наукового супроводу навчального процесу, запровадження сучасних інформаційних технологій

Ключові слова


підготовка військовослужбовців; підвищення кваліфікації; система військово-професійної освіти; Військові Сили США; особливості підготовки військових фахівців у закладах вищої військової освіти США; підвищення кваліфікації офіцерських кадрів Збройних Сил У

Посилання


Артюшин Г. М. (2013). Особливості післядипломної освіти провідних країн світу та зарубіжний досвід післядипломної освіти співробітників правоохоронних органів [Електронний ресурс] Педагогічний дискурс. 14, 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_6

Брижатий Є. І. (2012). Порівняльний аналіз формування професійної готовності офіцерів в арміях провідних країн світу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". № 5, 20-25.

Брижатий Є. І. (2011). Система поетапної військово-професійної підготовки офіцерських кадрів інженерних військ в США / Системи озброєння і військова техніка : наук. журн. Харків. 1 (25). 196-199.

Єжеєв М. (2009). Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2. 314-323.

Зайцев Д. В. (2016)/ Аналіз сучасного стану і розвитку військової освіти в Сполучених Штатах Америки. Уроки для України. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 52. 194-201.

Закордонний досвід підготовки кадрів для сил сектору безпеки та можливості його використання в Україні [Текст] : наук.-метод. рек. (2016). Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ. 120 с.

Нещадим М.І. (2003). Військова освіта в Україні: історія, теорія, методологія, практика. Монографія, К.: Київський університет. 21– 123.

Стрелецкий А. (2006). Система подготовки офицерских кадров в США. Зарубежное военное обозрение. 11. 20–27; 12. 16‒21.

Телелим В., Тимошенко Р, Приходько Ю. (2013). Військова освіта в системі безпеки та оборони . Воєнна безпека. 4, 21–28.

Тінченко Я. (2016). Де взяти нових командирів. Настав час змінити українську військову освіту [Електронний ресурс] / Український тиждень. Режим доступу: https://m.tyzhden.ua/Society/155279

Толок І. (2018). Особливості підготовки військових фахівців тактичного рівня у ВВНЗ США та окремих країн НАТО. Військова освіта. 1, 259-271.

Указ Президента України від 22.03.2017 № 73/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Державну програму розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/732017–21498 (дата звернення: 17.09.2017)

Устименко О. В., Ніколаєнко С. І., Челобітченко О. О. (2010). Підготовка фахівців оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів у США (досвід для України) / Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. пр. Київ, Вип. 6 (19). 52-56.

Ягупов В.В. (2000). Теорія і методика військового навчання : [монографія]. Київ : Тандем.

Яцино О.В. (2018). Форми та методи підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу Збройних сил США. Збірник наукових праць "Військова освіта" Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Київ, НУОУ. 2 (38), 231-240.

Яцино О.В. (2018). Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу в збройних силах США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, СДПУ ім. А.С. Макаренка. 7 (81), 71-80.

David G. (2018). Morgan-Owen. Approaching a fork in the road: professional education and military learning [Електронний ресурс] / Texas National Security review. JULY. – Режим доступу: https://warontherocks.com/2018/07/approaching-a-fork-in-the-road-professional-education-and-military-learning/ (дата звернення: 25.05.2019).

Embassy of Ukraine in the USA [Електронний ресурс] / Посольство України в США Режим доступу: https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/photos/a.817869281589639/2268134276563125/?type=3

U.S. Army invests in virtual reality training / October 16, 2018 - By Tracy Cozzens ‒ Режим доступу: https://www.gpsworld.com/u-s-army-invests-in-virtual-reality-training/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х