ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ КОЛЕДЖУ

В. Шашенко, З. Сахно

Анотація


Сьогодні реформування освіти в Україні спрямоване на всебічний розвиток  особистості, спроможної на соціальну адаптацію і репрезентацію засобами  мови. Про це наголошується у Національній доктрині розвитку освіти в Україні, Державному стандарті базової і повної освіти, концепціях мовної освіти та шкільних програмах. Оновлення змісту курсу «Українська мова», посилення уваги до вивчення державної мови у вищих навчальних закладах, практичної спрямованості в навчанні мови як обов’язкової дисципліни, а також визначення завдань щодо формування професійних компетенцій майбутніх спеціалістів засобами мови й мовлення сприяють удосконаленню форм, методів, технологій навчання. Аналіз традиційних  та інноваційних підходів до вивчення української мови є об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних педагогів, методистів, психологів ( Голуб Н.В., Любашенко О.В., Піонова Р.С., Симоненко Т.В., Сурмін Ю.П. та ін.). Інноваційні процеси у вищій школі неминучі, тому потрібно розумно поєднувати в структурі кожного заняття традиційні й нетрадиційні методи роботи. У статті розглянуто традиційні та інноваційні підходи до вивчення української мови. Подано спеціальні навчальні техніки та прийоми у викладанні української мови для студентів. У даній роботі досліджуємо принципи інтерактивного навчання, метою якого є створення комфортних умов, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Особистісно-орієнтований підхід та використання сучасних технологій у процесі викладання української мови дають змогу студентам здобувати знання із задоволенням, а викладачу – отримувати радість від успіху студентів.  На заняттях завжди цілеспрямовано і наполегливо намагаємося домогтися поставленої мети. Головним  є організація роботи студентів, вміння їх зацікавити і залучити до активної діяльності, тому постійно перебуваємо у пошуках нових методів і прийомів навчання та виховання. Створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України, формування поколінь, здатних навчатися впродовж життя, значною мірою підвищить якість навчально-виховного процесу і загалом роботи вищого навчального закладу

Ключові слова


інновації; інтерактивне навчання; комунікативна компетенція; методи; українська мова; типи занять

Посилання


Голуб Н. Б. (2003) Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення лексикології в школі, Освіта Донбасу. Донецьк:

Любашенко О. В. (2007) Лінгводидактичні стратегії: проектування процесу навчання української мови у вищій школі: монографія Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф"

Пионова Р. С. (2005) Педагогика высшей школы : учеб. пособие Мн.: Высш. шк.

Симоненко Т. В. (2006) Теорія і практика формування мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монографія. Черкаси : Вид. Вовчок О. Ю.

Сурмін Ю. П. (2005) Метод аналізу ситуацій (case study) та його навчальні можливості, Глобалізація й Болонський процес: проблеми і технології : монографія. К.: МАУП.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х