Дидактичний потенціал тренінгу у формуванні англомовної стратегічної компетентності майбутніх перекладачів

Л. Морська, Н. Сабат

Анотація


Іншомовна підготовка фахівців у галузі перекладу потребує використання інтенсивних методик, які враховують стратегічну основу формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх перекладачів, особливо це стосується професійного становлення перекладачів в усних видах перекладу (синхронному та послідовному). Ефективною з огляду на сказане вище у дослідженні доведена методика, що передбачає використання тренінгової технології. У статті досліджено сутність тренінгової технології та окреслено її дидактичний потенціал для формування англомовної стратегічної компетентності в майбутніх перекладачів. Доведено ефективність цієї технології з огляду на низку переваг саме для професійної іншомовної підготовки фахівців у галузі перекладу, зокрема, можливість моделювання ситуацій професійної діяльності учасників тренінгу, систематизації набутих знань, сформованих навичок, умінь і часткових компетентностей, забезпечення швидкого темпу навчальної діяльності, усвідомлення рівня власної професійної компетентності, окреслення шляхів особистісного фахового саморозвитку. Усі зазначені вище аспекти зумовлюють досягнення максимального дидактичного результату за мінімально витрачений академічний час.

У статті запропоновано й схарактеризовано орієнтовну програму тренінгу формування англомовної стратегічної компетентності майбутніх перекладачів, що складається із п’яти блоків, так званих мікротренінгів (тренінг пам’яті, тренінг перемикання з однієї мови на іншу, тренінг темпу мовлення, тренінг компресії та розгортання тексту, тренінг «Багатомовна конференція»), кожний з яких презентує приклади типових вправ і завдань для виконання студентами у ході індивідуальної та групової роботи під час тренінгових занять. Визначено діапазон перекладацьких стратегій, на формування яких спрямований той чи інший мікротренінг

Ключові слова


англомовна стратегічна компетентність; перекладацька стратегія; перекладач; синхронний переклад; тренінгова технологія; усний послідовний переклад

Посилання


Алексеева, И. С. (2001). Профессиональный тренинг переводчика: учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. СПб., Союз.

Артемьева, О. А., Макеева, М. Н., Мильруд, Р. П. (2005). Методология организации профессиональной подготовки специалистов на основе межкультурной коммуникации. Тамбов, Изд-во Тамбов. гос. техн. ун-та.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (2004). Гол. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь, ВТФ «Перун».

Декусар, Г. Г., Клименова, О. М. (2018). Тренінг як засіб професійної мовної підготовки майбутніх перекладачів. Науковий огляд, 2(45),1-13.

Коджаспирова, Г. М., Коджаспиров, А. Ю. (2005). Словарь по педагогике. М., ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону, «МарТ».

Миньяр-Белоручев, Р. К. (1980). Общая теория перевода и устный перевод. М., Воениздат.

Семенова, А. В. (2006). Розвиток професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг): навчально-методичний посібник. Одеса, ОВД Черкасов М.П.

Сидоренко, Е. В. (2007). Технологии создания тренинга. От замысла к результату. СПб, «Речь»; 000 «Сидоренко и Ко».

Співаковська, Є. О. (2017). Теоретичні та методичні основи підготовки майбутнього вчителя гуманітарних спеціальностей до професійної діяльності в полісуб’єктному навчальному середовищі (Дисертація доктора пед. наук). Херсонський державний університет, Херсон.

Торп, С., Клиффорд, Дж. (2001). Коучинг: руководство для тренера и менеджера. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом. Практическое пособие. М., Финансы и статистика.

Цар, І. О. (2011). Педагогічні технології формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вчителя гуманітарного профілю (Дис. канд. пед. наук). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль.

Чернова, С. В. (2019). Розвиток комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі підвищення кваліфікації (Дис. канд. пед. наук). Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький.

Швалб, Ю. М. (2005). Задачный подход к построению учебного тренинга в ВУЗе. Психологічні тренінгові технології у правоохоронній діяльності : наук.-метод. та організац.-практ. пробл. впровадж. і використ., перспективи розв. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Донецьк: ДЮІ.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х