РОЗВИТОК НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗВО УКРАЇНИ

H. Кожем’яко

Анотація


У статті розглядається аудіювання як один з найважливіших складових мовленнєвої компетенції та різні способи розвитку навичок аудіювання на практичних заняттях з англійської мови. Воно є надзвичайно актуальним, тому що з прискоренням науково-технічного прогресу, переходом до інформаційного суспільства, в якому сприйняття й розуміння усного мовлення є одним із засобів отримання інформації при прослуховуванні новин, перегляді освітніх та розважальних телепередач іноземною мовою, художніх та документальних фільмів, а також під час конференцій, круглих столів, що є надзвичайно важливим інструментом у будь-якої сфері людської діяльності. Мета статті – проаналізувати існуючи методи і підходи у навчанні аудіювання і виробити рекомендації щодо організації навчання аудіювання на практичних заняттях з іноземної мови. Аудіювання дозволяє оволодіти звуковою частиною мови, що вивчається, його фонемною складовою та інтонацією. Саме через аудіювання відбувається активне засвоєння лексичного складу та граматичної структури. В результаті постійного тренування такого виду мовленнєвої діяльності розвивається логічне мислення, а також здатність виконання таких складних розумових операцій, як аналіз, синтез, дедукція, порівняння, конкретизація та ін. Аудіювання є одним з найскладніших видів мовленнєвої діяльності і є не лише засобом спілкування, але й підготовкою до відповідної реакції на початку інформації. Саме аудіювання готує говоріння, що допомагає формуванню сприйняттю мовлення на слух. Послідовність формування умінь та навичок розуміти мовлення на слух реалізується шляхом виконання вправ. Відповідно до цільової спрямованості вправи поділяють на дві основні групи: підготовчі (тренувальні) та мовленнєві.

Підготовчі вправи не навчають аудіювання, а формують слухові навички, сприяють розвитку вмінь аудіювання. Мовленнєві вправи спрямовані на формування комунікативної компетенції і є керованою мовленнєвою діяльністю.

Співвідношення підготовчих та мовленнєвих вправ змінюється в залежності від рівня знань студентів, від самого етапу навчання. При виконанні вправ з аудіювання необхідно дотримуватися певної визначеної послідовності, поступового ускладнення

Ключові слова


аудіювання, навички аудіювання, мовленнєва діяльність, навчання іноземної мови, вправи

Посилання


Баранова Ю.В. (2018). Особливості вдосконалення навичок аудіювання засобами цифрових ресурсів. Педагогічні науки. Серія ″Теорія і методика професійної освіти″,1, 77-81.

Березовська О.В. (2014). Розвиток навичок аудіювання на заняттях з іноземної мови. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, 31, IV(12), 384.

Мазниченко В.М. (2013). Особливості навчання аудіювання. Вісник Національного університету оборони України, 2(33), 89-94.

Максименко Г.П. (2007) Розвиток та вдосконалення навичок аудіювання. Проблеми та перспективи підготовки полікультурного багатомовного фахівця в умовах єдиного освітнього простору: міжвузівський круглий стіл, 57-58.

Ніколаєва С.Ю., Бігич О.Б. (2002). Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. (вид 2-ге, випр. І перероб.). Київ: Ленвіт, 328.

Павліченко О.В.(2015). Ефективність аудіювання при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 4(11), 116-124.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х