СУЧАСНІ ОСВІТНІ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА НОВІТНІ ВИКЛИКИ

В. І. Бобрицька

Анотація


У статті обґрунтовано, що сучасні реформи в системі освіти України відбуваються з урахуванням новітніх суспільних викликів і пріоритетних завдань законодавчої і виконавчої гілок влади, зокрема щодо поліпшення ефективності освіти, подолання територіальних відмінностей у якості її надання, модернізації змісту освіти відповідно до актуальних запитів ринку праці, підтримки процесу впровадження академічної доброчесності у закладах освіти та наукових установах.

Досягнуто мету дослідження: здійснено аналіз ефективності освітніх реформ в Україні шляхом проведення фокусованих групових інтерв’ю з учасниками освітнього процесу – студентами (майбутніми вчителями), практикуючими учителями, викладачами закладу вищої освіти.

Застосовано методи дослідження – логіко-системний аналіз для узагальнення думок учасників фокус-груп щодо запитів і очікувань держави, громадянського суспільства й освітян до реформ у сфері освіти; вивчення документів з метою виявлення позицій учасників дослідження щодо нововведень Закону України «Про освіту» (2017) та Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська школа» (2016).

У статті виявлено перелік запитів і очікувань держави, громадянського суспільства й освітян до реформ у сфері освіти. На основі думок учасників фокус-груп щодо ключових позицій Закону України «Про освіту» та Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська школа» було здійснення ранжування позицій респондентів щодо актуальності нововведень, а також виявлено ті теми, що потребують додаткового роз’яснення (децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію; нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя; графік упровадження реформи). Виявлено провідні настрої освітян, їх потреби і очікування щодо освітніх реформ в Україні, а саме: повага суспільства, довіра до педагога; гідна оплата праці, належне й прозоре фінансування закладів освіти; реальні академічні свободи та ін.


Ключові слова


освіта України; освітні реформи; суб’єкти освітнього процесу

Посилання


Андрущенко, В. П. (2014). Глобальна освітня політика: проблеми формування. Освітня політика: філософія, методологія, практика: міжнар. наук.-практ. конф. (с. 9-21). Київ: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Бобрицька, В. І. (2015). Система освіти як об’єкт моніторингу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 17» Теорія і практика навчання і виховання», (27), 19-34.

Бобрицька, В. І. (2017). Сучасні освітні реформи: виклики та перспективи. Матер. Міжнародн. наук.-практ конф. «Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи» (с. 21-25). Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова.

Закон України «Про освіту» № 2145-19 від 05.09.2017. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Кремень, В. Г. (2014). Поступ до нової філософії освіти в Україні. Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. наук. праць. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 704.

Нова українська школа. (2016). Концептуальні засади реформування середньої школи. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Андрущенко, В. П., Бех, І. Д., & Бурда, М. І. та ін. (2011). In Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Мадзігон, В. М., & Савченко, О. Я. (Eds.), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Нац. акад. пед. наук України. Київ: Пед. думка, 304 с.

Кремень, В. Г., Луговий, В. І., Гуржій, А. М., & Савченко, О. Я. та ін. (2016). (Eds.), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. (До 25-річчя незалежності України). Нац. акад. пед. наук України. Київ: Пед. думка, 448.

Андрущенко, В. П., Андрусишин, Б. І., Бобрицька, В. І., Вернидуб, Р. М., & Савельєв, В. Л. та ін. (2015). In Андрущенко, В. П. (Eds.), Освітня політика: філософія, теорія, практика: монографія. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 484.

Bobrytska, V. (2016). Axiological Azimuths of the Global Educational Policy. Proceedings of the National Aviation University, 67 (3), 89-97. doi: 10.18372/2306-1472.68.10912

Bobrytska, V. (2015). Monitoring In Higher Education: The Role In Formation Of National Manpower Policy Of Ukraine. Proceedings of the National Aviation University, 64 (3), 161-168.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х