МЕТОДИ ПСИХОСЕМАНТИКИ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ СВІДОМОСТІ

О. Дробот

Анотація


У сфері психологічних досліджень свідомості питання валідного психологічного інструментарію є дуже актуальною проблемою й залишається практично відкритим. На сьогодні дослідження індивідуальних структур значень у свідомості розглядається у напряму психосемантичних досліджень і тому визначення комплексу психосемантичних методів за допомогою якого можна виявити зміст і структуру будь якого виду свідомості постає перед сучасною психологічною наукою. У статті показано, що галуззю досліджень суб’єктивного світу людини є наука психосемантика яка має своє походження від когнітивної психології. Подано опис та обґрунтовано використання наступної групи методів.

Метод вербального семантичного диференціала – Семантичний диференціал (СД), метод побудови індивідуальних або групових семантичних просторів (англ. semanticspace) ) був розроблений американськиими вченими на чолі з Ч. Осгудом. Метод особистісних конструктів – методика репертуарних град, (Дж. Келлі), дозволяє реконструювати бачення світу очима суб’єкта. Під особистісними конструктами Дж. Келлі розуміє систему бінарних опозицій, яка використовується суб’єктом для категоризації себе та інших людей. Асоціативний метод, де робиться аналізпсихологічної природи процесів, які лежать в основі асоціацій. Метод візуального семантичного диференціалу (СД) – методика частково керованої семантизації О. Ю. Артем’євої дозволяє реєструвати прояви візуальної семантики, показує ставлення до безсюжетних геометричних зображень.проективний метод –  методика «Незакінчені речення»Дж. Сакса та С. Леві, модифікований нами варіант цієї методики був застосований до вивчення професійної свідомості керівника.

Описано переваги та недоліки кожного методу. Зроблено висновок о релевантності поданого психосемантичного комплексу методикзавданням дослідження змісту і структури свідомості.


Ключові слова


Психосемантика; дослідження свідомості; методи психосемантики; комплекс психосемантичних методів

Посилання


Артемьева Е. Ю. Основы психологии субъективной семантики / Артемьева Е. Ю. ; под ред. И. Б. Ханиной. – М. : Наука; Смысл. –1999. – 350 с. – Бібліогр. : с. 314-349.

Борисов Ю. А. Смысловая сфера сознания и самосознанияуспешных и неуспешныхменеджеровсреднегозвена / Борисов Ю. А., Кудрявцев И. А. // Психологический журнал.– 2003.– том 24.– № 1. – С. 91-103.

Варій М.Й. Загальна психологія / Навчальний посібник/ 2-ге видан., випр. І доп. – К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 968 с.: с.414-436

Дробот О.В. Професійна свідомість керівника: навчальний посібник / О.В. Дробот – К.: Талком, 2016. – 339 с.

Лозова О. М. Основи психосемантичних досліджень етнічної свідомості : навч.-метод. посіб. / ЛозоваО. М. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2007. – 62 с. : 9 іл., 15 табл. – Бібліогр.: с. 60-61.

Лозова О. М. Психосемантика етнічної свідомості /Лозова О. М. – К. : Освіта України, 2007. – 402 с. : іл., табл. – Бібліогр. :с. 359-381.

Похилько В. И. Когнитивная дифференцированность /В. И. Похилько //Общая психодиагностика / под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. – М. : МГУ, 1987. – С. 238-240.

Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании / Петренко В. Ф. – М. : МГУ, 1983. – 176 с.

Петренко В. Ф. Основыпсихосемантики / Петренко В. Ф. – 2-е изд., доп. – СПб. : Питер, 2005. – 480 с. : ил. – Бібліогр. : с. 459-480.

Серкин В. П. Методы психосемантики / Серкин В. П. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 207 с.

Столин В. В. Личностный смысл: строение и форма существова¬ния в сознании / В. В. Столин, М. Кальвиньо // Вестник МГУ.

Шмелёв А. Г. Введение в экспериментальную психосемантику: теоретико-методологические основания и психодиагностические возможности / Шмелёв А. Г. – М. : МГУ, 1983. – 158 с.

Кellу G. A. The psychology of personal constructs / Кellу G. A. – New York : Norton, 1955. – XVIII. – 1210 p.

Osgood Ch. Factor analysis of meaning / Osgood Ch., G. J. Suci. // Semantic Differential technique : a source-book. – Chicago, 1969. – P. 42-55.

Sacks J. M., Levy S. The sentence completion test // Projective psychology / Eds. L . E.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х