ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ АВІАФАХІВЦІВ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ

Н. І. Демченко

Анотація


У даній статті йдеться про особливості формування психологічної компетентності авіафахівців в умовах неперервної освіти. Вказується на вагомість формування психологічної компетентності авіафахівця, яка є системним інтегральним утворенням, що виявляється на різних рівнях психологічної реальності людини, у внутрішньому плані – у саморегуляції, і зовнішньому плані – у діяльності та взаємодії і може бути реалізована в умовах неперервної освіти, яка є пріоритетною галуззю освітніх систем розвинутих країн, зазначаючи, що неперервність освіти є стратегічним орієнтиром розвитку суспільства. Доведено, що психологічна компетентність сприяє адекватній оцінці власних здібностей, можливостей, рівня домагань, психологічних особливостей; обранню найбільш ефективних варіантів поведінки в певній ситуації; регулюванню власних емоційних станів, подоланню критичних життєвих ситуацій.

Стосовно чинників та обмежень вдосконалення власної психологічної компетентності, то 43,4 % респондентів-авіафахівців відзначили відсутність перешкод до вдосконалення власної психологічної компетентності. Інші серед чинників, що заважають розвиткові компетентності, здебільшого вказували суто зовнішні: перевантаженість функціональними обов’язками (56,6 %), відсутність фахової психологічної підготовки (39,6 %), стан здоров’я (28,3 %), відсутність посади психолога в організації (23,9 %), обмеженість часу (20,1 %).


Ключові слова


неперервна освіта; авіаційна галузь; авіафахівців; компетентність; психологічна компетентність

Посилання


Деркач А. А. Акмеология : учебное пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – С.-Пб. : Питер, 2003. – 256 с.

Колмогорова Л. С. Диагностика психологической культуры школьников : практ. пособие для школьных психологов / Л. С. Колмогорова. – М. : Изд-во ВЛАДОС ПРЕСС, 2002.– 360 с.

Маркова А. К. Психологический анализ профессиональной компетентности учителя / А. К. Маркова // Советская педагогика. – 1990. – № 8.– С. 82-88.

Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник ; за наук. ред. О. І. Бондарчук – К.: Педагогічна думка, 2012. – 144 с.

Національний освітній глосарій : вища освіта / авт.-уклад. : І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш, А. А. Гармаш та ін. ; за ред. Д. В. Табачника і В. Г. Кременя. – К. : Плеяди, 2011. – 100 с.

Олійник В. Українська модель функціонування і розвитку системи післядипломної педагогічної освіти / В. В. Олійник // Післядипломна освіта в Україні. – 2004. – № 2. – С. 5-12.

Пінчук Н. І. Методика дослідження мотивації удосконалення психологічних компетентності керівників освітніх організацій / Н. І. Пінчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред. С. Д. Максименка.– К., 2010.– Т. ІХ, ч. 28.– С. 112-117.

Семиченко В. А. Психологічні проблеми навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти / В. А. Семиченко, О. І. Бондарчук // Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992-2002 : зб. наук. праць до 10-річчя АПН України / Академія педагогічних наук України. – Ч. 2. – Харків : ОВС, 2002. – С. 86-94.

Федосеева А. М. Исследование процесса становления психологической компетентности студентов педвуза / А. М. Федосеева // Электронный научный журнал «Вестник Омского государ- ственного педагогического университета» – Вып. 2006.– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-6.pdf

Якиманская И. С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения / И. С. Якиманская // Вопросы психологии.– 1995.– № 2.– С. 35-41.

Янчук В. А. Введение в современную социальную психологию / В. А. Янчук. – Минск : АСАР, 2005. – 768 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua