ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ВЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Н. Сєнчина

Анотація


Перетворення, що відбуваються в сучасній освіті, покликані сприяти професійному та особистісному зростанню вчителя. Останнє неможливе без наявності в учителя розвиненої педагогічної рефлексії, яка дозволяє здійснювати системну цілісну регуляцію педагогічної діяльності, а отже, вирішувати завдання, пов'язані з оволодінням інноваційним, творчим інструментарієм. Мета статті – визначення та обґрунтування педагогічних умов формування професійної рефлексії вчителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті. Аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми, спостереження за освітньою діяльністю, контент-аналіз науково-методичного забезпечення освітніх програм інститутів післядипломної педагогічної освіти дозволив визначити й обґрунтувати низку педагогічних умов, що в результаті їх упровадження в систему післядипломної освіти забезпечують формування педагогічної рефлексії у вчителів гуманітарних спеціальностей. Першою педагогічною умовою було визначено зорієнтованість системи післядипломної педагогічної освіти на цілеспрямовану актуалізацію рефлексивності та формування педагогічної рефлексії у вчителів гуманітарних спеціальностей як чинника їхнього особистісного і професійного розвитку. Другу педагогічну умову вбачали в організації рефлексивного освітнього середовища, що сприяє культивуванню рефлексії і розвитку рефлексивних здібностей. Третьою педагогічною умовою визначили оновлення змістового наповнення післядипломної педагогічної освіти і впровадження активних рефлексивно-діяльнісних технологій навчання. Внаслідок реалізації цієї умови досягається активізація професійної і науково-дослідницької діяльності педагогів щодо корекції особистісного і професійного «Образу Я», саморозвитку рефлексивних здібностей і рефлексивної культури. Четвертою умовою ефективного формування педагогічної рефлексії вчителів гуманітарних спеціальностей у післядипломній освіті визначили домінантну роль рефлексивного практикуму.


Ключові слова


педагогічні умови; вчителі гуманітарних спеціальностей; післядипломна освіта; рефлексія; рефлексивне середовище; рефлексивно-діяльнісні технології; рефлексивний практикум

Посилання


Белобородова М. Е. Рефлексивная образовательная среда и ее компоненты / М. Е. Белобородова // Вектор науки ТГУ. – 2013. – № 2 (24). –С. 396-398.

Бизяева А. А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия / А. А. Бизяева. – Псков : ПГПИ им. С.М. Кирова, 2004. – 216 с.

Братанич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О.Г. Братанич; Криворізьк. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2001. – 238 с.

Ильязова Л. М. На пути к рефлексивной образовательной среде вуза / Л. М. Ильязова, Л. Б. Соколова // Credo new. – 2005. –№ 1 (41). – С. 207-215.

Исаев Е. И. Психология образования человека: становление субъектности в образовательных процессах : учеб. пособие / Исаев Е. И., Слободчиков В.И. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2013. – 432 с.

Карнелович М. М. Рефлексия учителей на этапе послевузовского образования : пособие / М. М. Карнелович. – Гродно : ГрГУ, 2009. – 67 с.

Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики / А. В. Карпов // Психологический журнал. – 2003. – № 5. Т. 24. –С. 45-57.

Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко; под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – Ростов н/Д. : Феникс, 1998. – 512 с.

Крылова Н. Б. Культурология образования / Н.Б. Крылова. – М. : Народное образование, 2000. – 270 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х