НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. А. Ковтун

Анотація


У сучасному українському контексті подолання проблем, пов’язаних з якістю вищої освіти, є питанням майбутнього України в європейському та світовому цивілізаційному просторі. Прагнення стати конкурентоздатними на ринку праці визначає вибір найобдарованішими молодими українцями тих університетів, які можуть задовольнити їхні потреби у якісній освіті. Отже, перспективи закладів вищої освіти (ЗВО) сьогодні критично залежать від їх роботи над підвищенням якості освітнього процесу. Таку роботу неможливо проводити без урахування думки студентів, які є головними споживачами освітніх послуг. Мета статті полягає в розкритті досвіду та визначенні перспектив незалежного оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти. В аналізі якості освітньої діяльності нагальною потребою є звернення до її процесного компоненту, який включає навчальну атмосферу у ЗВО, менеджмент і стратегічне планування, самооцінку і вдосконалення, методи і технології навчання і викладання, навантаження науково-педагогічних працівників, співробітництво зі стейкхолдерами, мобільність викладачів та студентів, долученість студентів до наукових досліджень, інноваційну діяльність, відкритість і комунікацію. Першим кроком у здійсненні оцінювання якості освітніх послуг їхніми споживачами є незалежне, анонімне анкетування студентів, яке має бути націлене на найважливіші аспекти освітнього процесу, зокрема, якість викладача, навчального середовища, навчально-методичного забезпечення, академічну доброчесність та конкурентоспроможність освіти. В умовах зростання автономії кожен університет має запровадити дієві механізми інтеграції незалежного оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти до власної внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. Завданнями цих механізмів є аналіз, інтерпретація результатів студентського оцінювання та їх відображення в організації освітнього процесу. В умовах інерційності адміністрацій ЗВО, а часто й небажання «слухати студента» перспективи зрушень в питанні оцінювання якості освітніх послуг перебувають у площині студентського самоврядування, активізації студентів щодо можливостей їхнього впливу на освіту, що вони отримують.


Ключові слова


анкетування, незалежне оцінювання якості, процесний компонент оцінки якості, система забезпечення якості освітньої діяльності, споживачі освітніх послуг, якість освітніх послуг.

Посилання


ДСТУ КО 9000:2015 (КО 9000:2015, ГОТ) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 45 с.

Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова, В.І. Луговий, А.В. Ставицький, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя.– К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.

Панич О. Зовнішня оцінка якості вищої освіти в Україні: що може бути змінено? / Олена Панич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/articles/430-zovnishnya-. – Назва з екрану.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37-38 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page. – Назва з екрану.

Udam, M. and Mati Heidmets. Conflicting views on quality: interpretations of ‘a good university’ by representatives of the state, the market and academia // Quality of Higher Education. – 2013. – Vol. 19, #2. – P. 210-224.

What students can expect from faculty [Electronic Resource] – Mode of access: https://www.kent.edu/artscollege/what-students-can-expect-faculty. – Title from the screen.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х