НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. Ковтун, С. Сидоренко

Анотація


У сучасному українському контексті подолання проблем, пов’язаних з якістю вищої освіти, є питанням майбутнього України в європейському та світовому цивілізаційному просторі. Прагнення стати конкурентоздатними на ринку праці визначає вибір найобдарованішими молодими українцями тих університетів, які можуть задовольнити їхні потреби у якісній освіті. Отже, перспективи закладів вищої освіти (ЗВО) сьогодні критично залежать від їх роботи над підвищенням якості освітнього процесу. Таку роботу неможливо проводити без урахування думки студентів, які є головними споживачами освітніх послуг. Мета статті полягає в розкритті досвіду та визначенні перспектив незалежного оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти. В аналізі якості освітньої діяльності нагальною потребою є звернення до її процесного компоненту, який включає навчальну атмосферу у ЗВО, менеджмент і стратегічне планування, самооцінку і вдосконалення, методи і технології навчання і викладання, навантаження науково-педагогічних працівників, співробітництво зі стейкхолдерами, мобільність викладачів та студентів, долученість студентів до наукових досліджень, інноваційну діяльність, відкритість і комунікацію. Першим кроком у здійсненні оцінювання якості освітніх послуг їхніми споживачами є незалежне, анонімне анкетування студентів, яке має бути націлене на найважливіші аспекти освітнього процесу, зокрема, якість викладача, навчального середовища, навчально-методичного забезпечення, академічну доброчесність та конкурентоспроможність освіти. В умовах зростання автономії кожен університет має запровадити дієві механізми інтеграції незалежного оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти до власної внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. Завданнями цих механізмів є аналіз, інтерпретація результатів студентського оцінювання та їх відображення в організації освітнього процесу. В умовах інерційності адміністрацій ЗВО, а часто й небажання «слухати студента» перспективи зрушень в питанні оцінювання якості освітніх послуг перебувають у площині студентського самоврядування, активізації студентів щодо можливостей їхнього впливу на освіту, що вони отримують.


Ключові слова


анкетування; незалежне оцінювання якості; процесний компонент оцінки якості; система забезпечення якості освітньої діяльності; споживачі освітніх послуг; якість освітніх послуг

Посилання


ДСТУ КО 9000:2015 (КО 9000:2015, ГОТ) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів. – К. : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 45 с.

Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад. : В.М. Захарченко, С.А. Калашнікова, В.І. Луговий, А.В. Ставицький, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя.– К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с.

Панич О. Зовнішня оцінка якості вищої освіти в Україні: що може бути змінено? / Олена Панич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://education-ua.org/ua/articles/430-zovnishnya-. – Назва з екрану.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 37-38 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page. – Назва з екрану.

Udam, M. and Mati Heidmets. Conflicting views on quality: interpretations of ‘a good university’ by representatives of the state, the market and academia // Quality of Higher Education. – 2013. – Vol. 19, #2. – P. 210-224.

What students can expect from faculty [Electronic Resource] – Mode of access: https://www.kent.edu/artscollege/what-students-can-expect-faculty. – Title from the screen.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х