МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ НАВЧАННЯ УСНОГО ДВОСТОРОННЬОГО ПЕРЕКЛАДУ МІЖГАЛУЗЕВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Л. В. Гурєєва

Анотація


 

Стаття присвячена актуальним питанням навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології. Автором розглянуто процес формування стандартів освітньої діяльності в Україні та закордоном. Проведено аналіз компетентності фахівця з вищою освітою. Ґрунтуючись на низці робіт вітчизняних та закордонних дослідників, визначено елементи перекладацької компетентності. Метою статті є дослідження передумов, цілей та змісту навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології. Детально розглянуто поняття фахової компетентності перекладача та його складові. Визначено цілі та зміст навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології на завершальному етапі бакалаврату. Для конкретизації цілей та змісту навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології додатково досліджено зміст кредитних модулів з практики перекладу низки провідних університетів України, порівняно їх мету та завдання. Проведений аналіз науково-методичної документації засвідчує, що питанням формування умінь усного двостороннього перекладу приділено достатньо уваги, проте на формування у студентів професійно-орієнтованої лексичної компетентності, що потребує знання базової термінології основних підмов сучасної науки і техніки часу майже не виділяється. Це доводить важливість вивчення міжгалузевої термінології у процесі навчання усного двостороннього перекладу. Методи дослідження включають критичний аналіз вітчизняних і закордонних літературних джерел та наукове спостереження. Результатом дослідження є проведений теоретичний аналіз, що сприяв визначенню цілей та змісту навчання усного двостороннього перекладу міжгалузевої термінології, розглянутого в рамках визначених компонентів предметного та процесуального аспектів вищезазначеного змісту навчання.


Ключові слова


зміст навчання; міжгалузева термінологія; усний двосторонній переклад; фахова компетентність перекладача; цілі навчання.

Посилання


American Translators Association [Електронний ресурс] / ATA: website of ATA. – Текст. дан. – 2018. – Режим доступу: http://www.atanet.org/certification/aboutcert_overview.php (07.04.2018). - Назва з екрана.

Cohen, Andrew. 1994. Assessing Language Ability in the Classroom. 2nd edition. Boston: Heinle & Heinle Publishers. pp. 11-48.

Cook V. Language Teaching Methodology and the L2 User Perspective/ V. Cook// Portraits of the L2 User. Clevedon: Multilingual Matters, 2002. pp. 325–343.

PACTE 2005: Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues / A. Hurtado, A. Beeby, M. Fernández, O. Fox, I. Kozlova, W. Neunzig, M. Presas, P. Rodríguez, L. Romero // Meta. – 2005. –Vol. 50. – № 2. – P. 609–619.

Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Верховна Рада України: вебсайт ВРУ. – Текст. дан. – 2018. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (07.04.2018). - Назва з екрана.

Кафедра теорії та практики перекладу англійської мови [Електронний ресурс] / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна: вебсайт ХНУ імені В. Н. Каразіна. – Текст. дан. – 2018. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/0BxwBdpflHNZ9RU83bktxQ3hvcE0 (07.04.2018). - Назва з екрана.

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови [Електронний ресурс] / КПІ: вебсайт КПІ. – Текст. дан. – 2018. – Режим доступу: http://ktppam.kpi.ua/ru/node/298 (07.04.2018). - Назва з екрана.

Компетентнісний підхід в побудові навчальних програм. Ю.М.Рашкевич. Презентація [Електронний ресурс] / МНАУ: вебсайт МНАУ. – Текст. дан. – 2018. – Режим доступу: http://www.mnau.edu.ua/files/03_05/2012-rashkevych1.pdf (07.04.2018). - Назва з екрана.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Методика обучения иностраным языкам в средней школе: Учебник / Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Миролюбов и др. – М. : Высш. школа, 1982. – 373 с.

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України: вебсайт МОНУ. – Текст. дан. – 2018. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf (07.04.2018). - Назва з екрана.

Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України: вебсайт МОНУ. – Текст. дан. – 2018. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini (07.04.2018). - Назва з екрана.

Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе/ Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

Черноватий Л. М. Зміст поняття "фахова компетентність перекладача" як складової методики навчання / Л. М. Черноватий // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2014. - Вип. 2. - С. 84-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_2_18

Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: Підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад” / Л. М. Черноватий. — Вінниця: Нова Книга, 2013. — 376 с.

Щепилова А. В. Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033200 ,,Иностр.яз.” / А. В. Щепилова. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 245 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х