ІННОВАЦІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Е. В. Лузік, Л. Хоменко-Семенова

Анотація


Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню та практичній реалізації інноваційного ланцюжка «освіта – дослідження – освітні проекти – освоєння інновацій» в підготовці майбутніх фахівців-дослідників вищої технічної школи, здатних орієнтуватися у величезних обсягах інформації, критично їх оцінювати, володіючи планетарним мисленням, приймати відповідальні рішення в сучасному глобалізованому світі.

Визначено, що осмислення сьогоденної ситуації стану, перспектив та векторів розвитку сучасної системи вищої технічної освіти вимагає конструктивістського розуміння всього освітнього процесу вищої школи, який повинен орієнтуватися не на передачу статичних знань, а формувати інноваційні технології роботи з інформацією, на основі яких студенти зможуть отримувати власні та адекватні сучасним темпам світового розвитку продуктивні знання, формувати інтегровані уміння та інтелектуальні навички.

Доведено, що головні зміни у побудові вищої технічної освіти мають проходити  за принципами, аналогічними принципам побудови бізнесу та орієнтації на знання, які реально приносять успіх в сучасному суспільстві, а основними умовами розвитку планетарного мислення в процесі професійної підготовки у ВТНЗ є: сформованість критичного мислення та здатності вирішувати проблеми, креативність та інноваційні навички, здатність до співпраці, інформаційна освіченість, навички контекстуальних знань («contextual learning skills).


Ключові слова


інноваційний процес; планетарне мислення; модель інноваційного розвитку; інноваційне середовище

Посилання


Кремень В. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К. : Грамота, 2005. – С. 59-62.

Андрющенко В., Олійник А. Інформаційні технології в системі інноваційної освіти / В. Андрющенко, А. Олійник // Вища освіта України. – 2008. – № 3.

Марущенко О. А. Образование как фактор общественной интеграции // «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» / Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Харків : 2000. – № 489. – С. 135-138.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К. : Академвидав, 2004 – С. 23.

Карпова Ю. А. Введение в социологию инноватики: Учебное пособие / Ю.А. Карпова. – СПб: Питер, 2004. – С. 43.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х