МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Н. О. Білоус

Анотація


В роботі розглядається обґрунтований підхід до розробки структурно-функціональної моделі, спрямованої на формування професійної та комунікативної компетентності, з метою забезпечення ефективного процесу підготовки майбутніх філологів, що навчаються у вищих навчальних закладах. Структурно-функціональна модель будується та аналізується у зв'язку з професійною та комунікативною компетенцією майбутніх перекладачів у галузі авіації, що, у свою чергу, призводить до розробки концепції освіти, що застосовується до конкретних фахівців. Побудована модель формування професійної та комунікативної компетенції враховує основні тенденції щодо підготовки сучасних перекладачів, що формують їх професійну та комунікативну компетенцію. Як ціла система, модель має відповідну структуру, компоненти якої взаємопов'язані. Маючи на увазі цей факт, слід зазначити, що ця система складається з окремих систем нижчого порядку. В структурі запропонованої моделі автор розрізняє наступні блоки: об'єктивні, методологічні, змістовні та процедурні, оціночні та продуктивні. Папір також характеризує основні блоки структурної та функціональної моделі. На підставі досліджень, описаних у цій статті, автор припускає, що згадана вище модель сприяє ефективному формуванню знань та навичок, необхідних для майбутніх перекладачів у галузі авіації.

Автор виконує свої дослідження, враховуючи освіту та підготовку на основі компетентності як підходу до викладання та навчання, необхідних для набуття конкретних навичок майбутніми перекладачами. Тим не менше, в документі підкреслюється поєднання компетентності та комунікативних підходів, які можуть виявлятися у процесі формування міжособистісної компетенції майбутнього перекладача. Таким чином, автор пропонує свою власну ідею щодо моделі, призначеної для формування професійної та комунікативної компетентності майбутнього перекладача в галузі авіації. Ефективність моделі залежить від комплексності її компонентів, послідовного виконання завдань для досягнення своїх цілей та соціального попиту для сучасних перекладачів, які демонструють прийнятний рівень компетенції у діяльності в галузі цивільної авіації.

В роботі розглядається обґрунтований підхід до розробки структурно-функціональної моделі, спрямованої на формування професійної та комунікативної компетентності, з метою забезпечення ефективного процесу підготовки майбутніх філологів, що навчаються у вищих навчальних закладах. Структурно-функціональна модель будується та аналізується у зв'язку з професійною та комунікативною компетенцією майбутніх перекладачів у галузі авіації, що, у свою чергу, призводить до розробки концепції освіти, що застосовується до конкретних фахівців. Побудована модель формування професійної та комунікативної компетенції враховує основні тенденції щодо підготовки сучасних перекладачів, що формують їх професійну та комунікативну компетенцію. Як ціла система, модель має відповідну структуру, компоненти якої взаємопов'язані. Маючи на увазі цей факт, слід зазначити, що ця система складається з окремих систем нижчого порядку. В структурі запропонованої моделі автор розрізняє наступні блоки: об'єктивні, методологічні, змістовні та процедурні, оціночні та продуктивні. Папір також характеризує основні блоки структурної та функціональної моделі. На підставі досліджень, описаних у цій статті, автор припускає, що згадана вище модель сприяє ефективному формуванню знань та навичок, необхідних для майбутніх перекладачів у галузі авіації.

Автор виконує свої дослідження, враховуючи освіту та підготовку на основі компетентності як підходу до викладання та навчання, необхідних для набуття конкретних навичок майбутніми перекладачами. Тим не менше, в документі підкреслюється поєднання компетентності та комунікативних підходів, які можуть виявлятися у процесі формування міжособистісної компетенції майбутнього перекладача. Таким чином, автор пропонує свою власну ідею щодо моделі, призначеної для формування професійної та комунікативної компетентності майбутнього перекладача в галузі авіації. Ефективність моделі залежить від комплексності її компонентів, послідовного виконання завдань для досягнення своїх цілей та соціального попиту для сучасних перекладачів, які демонструють прийнятний рівень компетенції у діяльності в галузі цивільної авіації.


Ключові слова


модель; перекладач авіаційної галузі; компетентність; спілкування; методологія; педагогічні умови

Посилання


Антипова В. М. Компетентностный подход к организации дополнительного педагогического образования в университете / В.М. Антипова, К.Ю. Колесина, Г.Р. Пахомов. Педагогика. – 2006.- № 8. – С. 57-62.

Смирнова Е. А. Пути формирования модели специалиста с высшим образованием / Е. А. Смирнова. – Л. : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 136 с.

Климов Е. А. Психология профессионала: Избранные психологические труды / Е. А. Климов. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж; Издательство НПО «,МОДЭК», 2003. – 456 с.

Иванова Е. М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности: учеб.-метод. пособие для студентов фак. психол. ун-тов / Е. М. Иванова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 94 с.

Суходольский Г. В. Структурно-алгоритмический анализ и синтез деятельности / Г. В. Суходольский. – Л. : ЛГУ, 1976. – 120 с.

Талызина Н. Ф. Теоретические проблемы разработки модели специалиста / Н. Ф. Талызина // Современная высшая школа. – 1986. – №2. – С. 134–194.

Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / В. Д. Щадриков. – М. : Издательство «Наука», 1982. – 186 с.

Андреева Г. М. Социальная психология: учебник для студ. вузов / Г.М. Андреева – 3-е издание. – М. : «Наука», 1994. – 228с.

Семиченко В. А. Психология деятельности : учеб. пособие для студ. вузов / Валентина Анатолиевна Семиченко. – К. : Издатель Эшке А.Н., 2002. – 248с.

Хоманс Дж. Социальное поведение как обмен // Современная зарубежная социальная психология : [тексты] / [под ред. Г.М. Андреевой, Н.Н. Богомоловой, Л.А. Петровской] – М. : МГУ, 1984. – С. 82-91.

Бех І. Д. Психомаяки у виховному процесі / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія «Педагогічна преса». – 2008. – №2(59). – С.40-49.

Семиченко В. А. Психология общения / В.А. Семиченко. – К.: Магістр-S, 1998. – 152 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень.- К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040с.

Семен Г. Використання рецептивної технології в учбовому процесі / Галина Семен // Комунікація в сучасному світі: Матеріали II Міжнародної наук.-практ. конф. – Львів, 2018. – С.66-67.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х