РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Леся Олексіївна Хоменко-Семенова

Анотація


У статті проаналізовано сутність технології розвитку креативності майбутніх практичних психологів в умовах вивчення навчальної дисципліни «Психологія реклами та зв’язків з громадськістю». Обґрунтовано ефективність розробленої технології, що включає системи спеціальних завдань (завдання творчого характеру, завдання творчого характеру з використання ІКТ, створення ситуацій, наближених до практики, питання проблемного характеру). Вказано, що ефективність розробленої технології полягає у творчій взаємодії викладача-студента, коли навчання не зводитиметься лише до засвоєння готових правил і визначень, а стане процесом «добування» знань, коли студент і викладач у певному сенсі перетворяться у співтворців.


Ключові слова


креативність; творча особистість; педагогічна творчість; інформаційно-комунікаційні технології; особистісно-орієнтований підхід; майбутні практичні психологи.

Посилання


Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте // Лев Семенович Выготский. – М.: Смьюл-Зксмо, 2003. – 439 с.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної освіти. – Вінниця: ООО «Планер», 2005. – 366 с.

Лузік Е. Креативність як критерій якості в системі підготовки фахівців профільних ВНЗ України / Е. Лузік // Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 77 – 82.

Морозов А. Креативность преподавателя высшей школы / А. Морозов // Высшее образование сегодня. – 2004. – № 3. – С. 64 – 68.

Педагогічний креатив: проектні технології в освітньому процесі ДНЗ (за результатами Другого обласного конкурсу освітніх проектів) / за наук. ред. К. Л. Крутій, О. М. Каплуновської. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 100 с.

Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогіка /Яков Александрович Пономарев. – М., 1976. – 280 с.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник / С. О. Сисоєва. – К. : Міленіум, 2006. – 346 с.

Чернілевський Д. В. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Чернілевський, М. І. Томчук; Вінницький соц.-екон. ін-т ун-ту «Україна». – Вінниця : Міленіум, 2006. – 402 c.

Хоменко-Семенова Л. О. До проблеми формування творчих здібностей студентів ВНЗ у сучасному трансформаційному середовищі / Л. О. Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2015. – Вип. 6. – С. 147 – 151.

Хоменко-Семенова Л. О. Організація самостійної позааудиторної роботи студентів технічних спеціальностей (на прикладі вивчення дисципліни «Психологія ділового спілкування») /

Л. О. Хоменко-Семенова // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педа¬гогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2016. – Вип. 8. – С. 125 – 129.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х