ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СТРУКТУРИ

Е. Р. Заредінова

Анотація


У поданій статті висвітлено освітнє середовище ВНЗ у форматі ідей системного підходу відповідно до показників, що характеризують систему як об’єкт пізнання (цілісності, структурованості, ієрархічності). Автором зосереджено увагу на структурності, тобто на визначенні складу, структури й організації елементів і частин системи, виявленні провідних взаємодій між ними у контексті освітнього середовища ВНЗ. У табличній формі подано різні наукові підходи до визначення структури освітнього середовища ВНЗ. Доведено, що вони не заперечують один одного, а лише презентують різні аспекти досліджуваного феномену. Представлено їх аналітичне узагальнення. Репрезентовано авторську структуру освітнього середовища ВНЗ, що містить стратегічний, соціокультурний, особистісний, ціннісно-смисловий, суб’єктно-діяльнісний, комунікативний, технологічний компоненти.


Ключові слова


освітнє середовище ВНЗ; структурність; структура освітнього середовища ВНЗ; компоненти структури освітнього середовища ВНЗ

Посилання


Авдиенко Г. Ю. Психологическое понятие образовательной среды вуза / Г. Ю. Авдиенко // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2010. – № 4 (43). – С. 36–38.

Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Анаьев. – СПб. : Питер,

– 272 с.

Андреева К. В., Быкасова Л. В. Средоориентированное обучение в современном вузе // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6.; URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11421 (дата обращения: 02.04.2017).

Беляев Геннадий Юрьевич. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : Москва, 2000. – 157 c.

Буева Л. П. Личность и середа / Л. П. Буева. – М., 1972. – 145 с.

Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.

Желанова В. В. Теорія і технологія контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів: монографія / В.В. Желанова. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 482 с.

Климов Е. А. О среде обитания человека глазами психолога – Приветствие при открытии 1-й Российской конференции по экологической психологии (3-5 декабря 1996 г.) / Е. А. Климов // 2-я Российская конференция по экологической психологии : материалы (Москва, 12–14 апреля 2000 г.) / [ред. В. И. Панов]. – М. – Самара : Изд-во МГППИ, 2001. – С. 7 – 9.

Кузьмина Н. В. Понятие «педагогическая система» и критерии ее оценки / Н. В. Кузьмина // Методы системного педагогического исследования : учеб. пособие / под ред. Н. В. Кузьминой. – Л., 1980. – С. 7 – 45.

Нелунова Е. Д. Педагогические основы саморазвития студентов в мультимедийной образовательной среде автореф. дис… канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. Д. Нелунова. – Якутск, 2010. – 43 с.

Малахова О. Ю. Социокультурное самоопределение студента в рефлексивно-образовательной среде вуза: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Ю. Малахова. – Оренбург, 2007 – 189 с.

Менг Т. В. Средовый поход к организации образовательного процесса в современном вузе /

Т. В. Менг // Известия государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. – 2008. – №10 : Психолого-педагогические науки. – С. 70 – 83.

Панченко Л. Ф. Інформаційно-освітнє середовище сучасного університету : монографія /

Л. Ф. Панченко. – Луганськ : Вид-во ДЗ»ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 280 с.

Рубцов В. В. Проектирование развивающей образовательной среды школы / В В. Рубцов. – М. : МГППУ, 2002. – 272 с.

Слободчиков В. И. Образовательная среда: реализация целей образования в пространстве культуры / В.И. Слободчиков // Новые ценности образования: культурные модели школ. – Вып. 7. – М., 1997. – С. 177 – 184.

Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором / В.О. Сухомлинський. – К.: Рад. шк., 1988. – 284 с.

Щербакова О. И. Психология конфликтологической культуры личности специалиста: формирование в контекстной образовательной среде : автореф. дис. ... д-ра псих. наук / О. И. Щер-бакова: 19.00.07 – М., – 2011. – 34 с.

Ярошинська О. О. Проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи: монографія / О. О. Ярошинська. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 456 с.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В. А. Ясвин. –

М. : Смысл, 2001. – 365 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х