ЗМІСТ I МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ЛОГІСТИКИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. А. Гармаш

Анотація


У статті науково обґрунтовано концепцію формування професійної готовності до управлінської діяльності у майбутніх фахівців із логістики, представлено методику формування і розвитку управлінських компетенцій майбутніх фахівців із логістики. Навчально-методичний супровід трактуємо як планування, розробку і створення оптимальної системи навчально-методичної документації і засобів навчання, необхідних для забезпечення повного і якісного процесу підготовки майбутніх логістів в аспекті формування умінь їхньої майбутньої, спрямованої на управлінську, професійної діяльності. Розробку навчально-методичної документації і добір відповідних засобів навчання здійснено послідовно для кожного етапу експериментального навчання. Особливу увагу приділено методам активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. За результатами навчання студенти експериментальної групи досягли значних позитивних зрушень щодо рівнів сформованості у них готовності до управлінської діяльності.


Ключові слова


методика формування готовності; процес підготовки майбутніх логістів; управлінська компетентність; форми і методи.

Посилання


Гармаш Т. А. Застосування методу «Світового кафе» в формуванні ціннісного ставлення до знань студентів-майбутніх фахівців із логістики / Т.А. Гармаш // Подолання мовних бар’єрів: культура, освіта, наука. Збірник наукових праць. – м. Київ 24–25 листопада 2017р. – С. 91–94.

Горяинов А. Н. Использование современных дистанционных имитационных игр в подготовке специалистов в области логистики и транспорта [Электронный ресурс] / А.Н. Горяинов // Матер. V-ої міжн. наук.-практ. інтернет-конф. «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту»,

–14 квітня 2017 року: зб. наук. праць. – Вінниця: ВНТУ, 2017. – С. 30–36 (137 с.)

Григорак М. Ю. Методологічні аспекти комплексного дослідження проблеми формування логістичних кадрів / М.Ю. Григорак, В.В. Смиричинський. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv/makd.pdf

Смиричинський В. В. Закордонний досвід та проблеми підвищення якості підготовки фахівців з логістики державних закупівель в Україні. В сб. докладов 1-й междун. НПК «Проблемы подготовки кадров по логистике в странах СНГ». – К.: НАУ, 2004.

Harmash, T. Application of case-study method in teaching foreign language professionally oriented communication of future logistics professionals / T. Harmash // Proceedings of XI International scientific conference “Results of modern scientific research». Morrisville, Lulu Press., 2017. PP 99–103.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х