ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

В. В. Бондаренко

Анотація


Стаття присвячена вивченню проблем професійної підготовленості працівників підрозділів патрульної поліції. Проаналізовано керівні документи, що регламентують професійне навчання працівників Національної поліції України. З’ясовано, що професійне навчання поліцейських забезпечує розширення набутих знань, удосконалення сформованих умінь та навичок у процесі спеціалізованої підготовки та повинне сприяти досягненню стану готовності до ефективного виконання службових обов’язків.

Ґрунтовний аналіз ситуацій, що виникали під час здійснення працівниками патрульної поліції своїх повноважень, свідчить про невідповідність рівня професійної готовності вимогам криміногенної ситуації в країні. Здійснені дослідження дозволили згрупувати проблеми професійної підготовленості правоохоронців у п’ять основних блоків. Виокремлено проблеми теоретичної, психологічної, фізичної, тактичної та стрілецької підготовленості. Встановлено можливі напрями удосконалення системи професійної підготовки працівників підрозділів патрульної поліції.


Ключові слова


модель підготовленості; Національна поліція; патрульна поліція; професійна підготовка.

Посилання


Аваков А. Б. Реформа органів внутрішніх справ як важлива умова побудови в Україні правової держави / А. Б. Аваков // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ – 2016. – С. 22 – 24.

Ануфрієв М. І. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ : [навчальний посібник] / М. І. Ануфрієв, С. Є. Бутов, О. Ф. Гіда, С. М. Решко. – К., 2003. – 336 с.

Бандурка О. М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України : моно-графія / О. М. Бандурка. – Харків : Вид-во НУВС, 2004. – 678 с.

Біліченко В. В. Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні / В. В. Біліченко // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ – 2016. – С. 390 – 393.

Бондаренко Я. Г. Психолого-педагогічні особливості формування готовності майбутніх працівників патрульної поліції МВС України до професійної діяльності / Я. Г. Бондаренко // Шляхи покращення системи професійної підготовки правоохоронців до дій в екстремальних умовах : зб. матеріалів міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 груд. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2015. – С. 25 – 28.

Гаврик С. Ю. Совершенствование огневой подготовки полицейских / С. Ю. Гаврик, А. И. Черников // Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 111 – 116.

Долгополова М. М. Окремі питання професійної підготовки поліцейських / І. С. Кравченко / М. М. Долгополова // Світовий досвід підготовки кадрів поліції та його впровадження в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 178 – 180.

Жевага С. І. Фізична підготовка викладацького складу вищих навчальних закладів МВС України / [С. І. Жевага, К. В. Пронтенко, С. М. Безпалий та ін.] : навч.-метод. посібник. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2013. – 232 с.

Зарічанський О. А. Педагогічні умови професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти I - II рівнів акредитації МВС України : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / «Теорія і методика професійної освіти» / О. А. Зарічанський ; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Т., 2002. – 19 с.

Кудерміна О. І. Психологічні особливості нормативної регуляції поведінки працівників Національної поліції України / О. І. Кудерміна, С. Л. Лісун // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Педагогіка. Психологія. – К., 2015. – № 7. – С. 79 – 84.

Про Національну поліцію : закон України. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 104 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х