КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА

Наталія Олександрівна Арістова

Анотація


У статті розглянуто різні підходи до розуміння змісту, сутності і структури поняття «комунікативна компетентність». Уточнено сутність понять «компетентність», «ключові компетентності», «предметні компетентності», «комунікативні здібності». Визначено зміст і сутність комунікативної компетентності майбутніх філологів. Теоретично обґрунтовано структуру комунікативної компетентності майбутніх філологів, що складається із мотиваційно-ціннісного, когнітивного, процесуального і результативно-рефлексійного компонентів.


Ключові слова


компетентність; ключові компетентності; предметні компетентності; комунікативна компетентність; комунікативні здібності; взаємодія; майбутні філологи.

Посилання


Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) [Электронная версия] / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – Москва: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с. – Режим доступа: http://szlavintezet.elte.hu/russian/segedanyag/tanari_ma_anyagok/ azimov_ slovar.pdf – Название с экрана.

Арістова Н. О. Формування професійної суб’єктності майбутніх філологів: теорія і практика / Наталія Олександрівна Арістова. – Київ : ТОВ «НВП» Інтерсервіс», 2017. – 400 с.

Арістова Н. О. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної компетентності у вищій школі України / Н. О. Арістова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» / Серія «Філологічна» : зб. наук. пр / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Острозька академія, 2014. – Вип. 42. – С. 183 – 185.

Вітюк Н. Р. Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Надія Романівна Вітюк. – Рівне, 2002. – 23 с.

Вятютнев М. Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зару-бежных школах / В. Н. Вятютнев // Русский язык за рубежом. – 1977. – № 6. – С. 38 – 45.

Годлевська Д. М. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Дана Миколаївна Годлевська. – Київ, 2007. – 23 с.

Жуков Ю. М. Тренинг как метод совершенствования коммуникативной компетентности [Текст] : дис. … докт. псих. наук : 19.00.05 / Юрий Михайлович Жуков. – Москва, 2003. – 38 с.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: // osvita.ua/legislation/law/2235/ – Назва з екрану.

Кидрон А. А. Коммуникативная способность и ее совершенствование : дис. ... канд. психол. наук / Анти Альфредович Кидрон; Ленинградский гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Ленинград : [Ленингр. ун-т им. А.А. Жданова], 1981. – 235 с.

Ковальчук В. І. Ключові компетенції сучасного керівника / В. І. Ковальчук // Проф-техосвіта. – 2009. – № 9. – С. 12 – 18.

Ковальчук В. І. Педагогічна майстерність викладача, як основа його компетентності // Педагогічна майстерність як система професійно мистецьких компетентностей: зб. матеріалів

ІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької / гол. ред.: І. А. Зязюн. – Вип. 3 (7). – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – С. 569 – 579.

Кулик М. С. Кредитно-модульно-рейтингова система навчальної діяльності: навч.-метод. посіб. / Кулик М. С., Лузік Е. В., Ладогубець Н. В. – Київ: НАУ, 2004. – 96 с.

Малихін О. В. Ієрархія компетентностей сучасного педагога / О. В. Малихін // 1025-річчя історії освіти в Україні: труднощі, сучасність та перспективи : зб матеріалів Міжнар. наук. конф. – Київ, 2014. – С. 65 – 75.

Малихін О. В. Теоретичні основи реалізації компетентнісного підходу в організації самостійної освітньої діяльності : монографія / О. В. Малихін, І. С. Гриценко. – Київ : НУБіП України, 2016. – 489 с.

Малихін О. В. Формування загальнокультурної компетентності студентів філологічних спеціальностей : монографія / О. В. Малихін, І. С. Гриценко. – Київ : Вид-во ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 492 с.

Петрух Р. Б. Формування комунікативної компетентності у викладачів вищого аграрного навчального закладу [Електронний ресурс]: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Руслана Борисівна Петрух. – Київ, 2017 с. – 286 с. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/ default/ files/ u145/aref_petruh.pdf – Назва з екрану.

Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий : учебное пособие для учеб. заведений профтехобразования / К. К. Платонов. – Москва: Высшая школа, 1984. – 174 с.

Підручна З. Ф. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Зінаїда Федорівна Підручна. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Поспеев К. Ю. Формирование коммуникативной компетентности студентов в процессе подготовки к деятельности по защите населения в чрезвычайных ситуациях : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Константин Юрьевич Поспеев. – Екатеринбург, 2007. – 24 с.

Психология и педагогика : учеб. для вузов / под ред. П. И. Пидкасистого. – Москва : изд-во Юрайт; Высшее образование, 2010. – 714 с. – (Основы наук).

Слободчиков В. И. Основы психологической антропологии. Психология человека: Введение в психологию субъективности: учеб. пособ. для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев. – Москва : Школа-Пресс, 1995. – 384 с.

Черевко В. П. Формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Валентина Петрівна Черевко. – Київ, 2001. – 27 с.

Черезова І. О. Комунікативна компетентність як інтегральна якість особистості / І. О. Черезова // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2014. – Вип. 1, т. 1. – С. 103–107.

Філософський енциклопедичний словник : енциклопедія / НА України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с.

Хомуленко Т. Б. Діяльнісний підхід до розвитку організаторських здібностей як компетентності / Т. Б. Хомуленко, А. В. Поденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди : зб. наук. пр. – Харків, 2015. – Вип. 50. – С. 302 – 322.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua