СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

А. М. Кокарєва

Анотація


У статті висвітлюється сучасний стан професійної підготовки інженерів в технічному університеті. Розкриті ключові складові, що впливають на покращення ефективності професійної підготовки майбутніх інженерів в технічних університетах.


Ключові слова


професійна підготовка; майбутній інженер; система освіти; технічний університет

Посилання


Грицюк О.С. Педагогічні умови професійної спрямованості математичної підготовки майбутніх фахівців інженерно- технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О.С.Грицюк ; Кременчуг. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчуг, 2008. – 20 с.

Каверіна О. Г. Інтегративний підхід до формування готовності студентів вищих технічних навчальних закладів до професійної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія та методика професійної освіти” / О. Г. Каверіна. – К., 2010. – 44 с.

Марігодов В. К. Стандарти для розв’язування педагогічних і науково- технічних задач / В. К. Марігодов // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН молодь спорт України. – К., 2011. – Вип. 68. – С. 18–23.

Мелецинек А. Сотрудничество ВТШ России с Международным обществом по инженерной педагогике / А. Мелецинек, В. Приходько, В. Жураковский, И. Федоров, В. Борисевич, Г. Ипполитова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2008. – Вип. 20. – С. 29–41.

Нізовцев А. В. Розробка моделі професійної компетентності інженера / А. В. Нізовцев // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 8. – С. 243–255.

Яцюк С. М. Інтенсифікація використання комп’ютерно-орієнтованих засобів професійної підготовки майбутніх фахівців / С. М. Яцюк // Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – Серія 16. – Вип. 4 (14). – С. 212–216.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х