ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Л. М. Конопляник, О. О. Коваленко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню ролі автентичних відеоматеріалів у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування у технічних ВНЗ майбутніми інженерами-будівельниками. Автори розкривають особливості застосування відеоматеріалів на занятті, визначають переваги використання автентичних відеоматеріалів (створення специфічного мовного середовища, підвищення мотивації, розвиток уваги та пам’яті, ефективне засвоєння матеріалу та ін.) з метою вдосконалення компетенцій студентів. У роботі звернуто увагу на критерії відбору відеоматеріалів (автентичність, відповідність навчальній програмі та тематиці, врахування інтересів цільової аудиторії, новизна та актуальність інформації, відповідність нормам усного мовлення, відповідність мовного матеріалу рівню володіння іноземною мовою, врахування тривалості відеофрагменту, чіткість зображення та звуку) та описано головні етапи роботи над відеоматеріалами на заняттях з іноземної мови.


Ключові слова


автентичний відеоматеріал; відеофрагмент; інженер-будівельник; іншомовна професійна комунікативна компетентність; квазікомунікативна діяльність

Посилання


Иванова С. Г. Видео на уроках иностранного языка – как средство развития коммуникативной компетенции cтудентов / С. Г. Иванова // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : матер. Всерос. науч.-метод. конф. – Оренбург, 2013. – С. 1960 – 1962.

Исупова М. М. Использование неигровых аутентичных видеоматериалов при обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов / М. М. Исупова // Историческая и социально-образовательная мисль : научн. журн. – Кубань, 2016. – Т. 8 (№ 2). – С. 148 – 153.

Климова О. Методика роботи з відеоматеріалами на занятті з англійської мови / О. Климо-

ва // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць. – Умань, 2011. – № 4 (Ч. 1). – С. 31–35.

Мунтян А. О. Використання автентичних письмових та аудіо/відеоматеріалів при навчанні іноземної мови / А.О. Мунтян // Англістика та американістика : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ,

– Вип. 12. – С. 88 – 94.

Отрощенко Л. С. Використання відеоматеріалів на уроках німецької мови у немовних ВНЗ / Л.С. Отрощенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього просто-

ру. – К. : Гнозис, 2012. – Т. IV (37).– С. 355 – 360.

Штельмах О. Відеоурок як метод розвитку комунікативної компетенції у студентів технічного вузу на заняттях іноземної мови [Електронний ресурс] / О. Штельмах // Проблеми підготовки сучасного вчителя. – №8, 2013. – С. 104–109. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2013_8(2)__17.

Яроцкая Л. В. Иностранный язык и становление непрофессиональной личности (неязыковой вуз) : монография / Л.В. Яроцкая. – М.: Изд-во ТРИУМФ, 2016. – 258 с.

Stempleski S. Short Takes: Using Authentic Video in the English Class. – 1997.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua