СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОКР «МАГІСТР» НА ДОСВІДІ ПРОГРАМ TESOL

М. М. Кокор

Анотація


Стаття присвячена підходам і принципам розроблення стандартів підготовки вчителів англійської мови на основі аналізу зарубіжних та вітчизняних джерел (навчальних програм і стандартів TESOL). Порівняльний аналіз аспектів  підготовки в Україні та США дав змогу виявити такі основні розбіжності: мета підготовки (теоретична і прикладна), принципи (концептуальний і компетентнісний), результати на виході (ЗУНи і компетенції). У процесі аналізу було виявлено, що стандарти підготовки вчителя англійської мови ОКР «магістр» в Україні відсутні, а відтак чинні вітчизняні програми підготовки не мають чітких орієнтирів (критеріїв та показників) формування його професійної компетентності. На основі отриманих результатів запропоновано такі рекомендації щодо розроблення стандартів: визначити критерії, показники і рівні сформованості професійної компетентності і розробити їх, ґрунтуючись на компетентнісному підході та на актуальних потребах ринку праці в Україні і за кордоном; включити стандарт здійснення професійного розвитку.


Ключові слова


підготовка вчителя англійської мови; теорія формування іншомовної компетентності; компетентнісний і концептуальний підхід до стандартів; TESOL; критерії і показники сформованості професійної компетентності

Посилання


Авшенюк Н. М. Стандарт підготовки вчителя англійської мови і літератури в Англії /

Н. М. Авшенюк // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 7. – 2006. – С. 120 – 125.

Жуковський В. М. Робоча програма курсу «Методика викладання іноземних мов» /

В. М. Жуковський. – НУ «Острозька Академія», 2004. – 20 с.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид-ня д. пед н., проф. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Закон України «Про освіту» (Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/65-98-%D0%

BF. – Загол. з екрана. – Мова укр.

Коваль К. О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливих чинників працевлаштування / К. О. Коваль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2089/soft-skills-u-studentiv-15_2_24_strategia.pdf?sequence=1.– Загол. з екрана. – Мова укр.

Копач О. Методика викладання іноземної (англійської) мови у середніх загальноосвітніх закладах. Програма навчальної дисципліни / О. Копач. – Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2009. – 12 с.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В. Г. Кремень. –

-е вид.]. – К. : Т во «Знання» України, 2010. – С. 384 – 385.

Старостенко О. В. Робоча програма з «Методики викладання іноземної мови» для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (російська, англійська мова та література) /

О. В. Старостенко. – Херсон : ХДУ, 2014 – 33 с.

Шестопалова І. О. Навчальна програма дисципліни «Методика викладання англійської мови» (для спеціалістів спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова) /

І. О. Шестопалова. – К. : МАУП, 2005. – 19 с.

Статистика володіння англійською мовою : Матеріали Goglobal Ukraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://2polyglot.com/ua/blog/187 . – Загол. з екрана. – Мова укр.

Програма «Вчителі англійської – агенти змін» : матеріали Британської Ради в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.britishcouncil.org.ua/teachers-change-agents-press.– Загол. з екрана. – Мова укр.

Допроектне базове дослідження «Шкільний вчитель нового покоління» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ndu.edu.ua/storage/2016/zvit_proekty.pdf- Загол. з екрана. –

Мова укр.

Тимчасовий стандарт вищої освіти за освітньо-професійно програмою «магістр» 8.02030302 – мова і література, 8.02030304 – переклад [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://foreignlanguages.karazin.ua/resources/0ac17356912169a01cb8ef6a8f9820a6.pdf . – Загол. з екрана. – Мова укр.

TESOL Р-12 Teacher Education Program Standards. – TESOL International Association : Alexandria, VA 2010. – 105 p.

Kuhlman N. The TESOL Guidelines for Developing EFL Standards /N. Kuhlman, B. Knezevic. – TESOL International Association : Alexandria, VA 2013. – 56 p.

Richards J. С. The Dilemma of Teacher Education in TESOL / J. С. Richards // TESOL QUARTERLY. – Vol. 21, No. 2. – June 1987. – Р. 209 – 223.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua