ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

А. М. Кокарэва

Анотація


У статті висвітлено проблему формування професійно значущих якостей майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки в технічному університеті. Розглянуто тлумачення поняття «професійно значущі якості» сучасних вітчизняних та закордонних науковців, надано авторське визначення даного поняття. Розроблено технологію формування професійно значущих якостей майбутніх інженерів, яка містить чинники, сприятливі для формування вказаної технології.


Ключові слова


фахова підготовка; інженер; професійно значущі якості; особистісні якості; технологія; інноваційні технології навчання; компетентісний викладач; технічний університет

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови [Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Бєлова Л. О. Виховна система ВНЗ: питання теорії та практики / Бєлова Л. О. – Х. : Вид-во НУА, 2004. – 264 с.

Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / Бодалев А. А. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 198 с.

Буряк В. Розвиток професійно-педагогічних якостей у системі безперервної освіти [Текст] / В. Буряк // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 50 – 57.

Климов Е. А. Пути в профессионализм (Психологический взгляд) : учебное пособие /

Е. А. Климов – М. : Московский психолого-социальный институт : Флинта, 2003. – 320 с.

Мистецтво у розвитку особистості [Текст] : монографія / за ред., передмова та післямова

Н. Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – С. 224.

Сисоєва С. О. Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної осві-ти : наукове видання / Ред. С. О. Сисоєва. – К. : КІМ, 2008.– 424 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х