ДО ПИТАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ

О. В. Жарова

Анотація


У статті висвітлено проблему якості підготовки здобувачів вищої освіти вищих технічних навчальних закладів, актуального використання здобутих знань, умінь та навичок у професійній діяльності. Визначено переваги впровадження професійних стандартів для ринку праці та сфери освіти, їхню роль у формуванні якісного трудового потенціалу.


Ключові слова


вища технічна освіта; професійна кваліфікація; компетентнісний підхід; освітні програми; професійні стандарти; освітні програми; формування компетентності

Посилання


Десятов Т. М. Професійні стандарти: теоретичні аспекти і методика : методичний посібник / Десятов Т. М., Пальчук М. І., Паршина Н. П.; за ред. Ничкало Н. Г. – К. : Видавництво «Арт Економі», 2011. – 234 с.

Лузік Е.В. Роздуми про вищу технічну освіту України / Лузік Е.В. : наукове ювілейне видання. – К. : «Видавництво Астрапрінт», 2011. – 231 с.

Професійні стандарти: теорія і практика розроблення / авт. кол. Л. І. Короткова, Л. Б. Лук’янова, Г. І. Лук’яненко та ін. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 220 с.

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт. : В.М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / за ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.

Ткачук О. В. Стандартизація професійного розвитку кадрів: світовий досвід та можливості використання в Україні / О. В. Ткачук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – Т. 2. –

С. 220 – 226.

Луговий В. І. Компетентності та компетенції пояттєво-термінологічний дискурс / В. І. Луговий // Вища освіта України. – 2009. – № 3 (дод. 1): Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології : темат. вип. – С. 8 – 14.

Овчарук О. Компетентності як ключ оновлення змісту освіти / О. Овчарук // Стратегії реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К., 2003. – С. 13 − 42.

Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.

Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58 – 64.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua