МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Л. А. Гаврутенко

Анотація


У статті розглянуто теоретичні аспекти формування професійних умінь молодших спеціалістів економічного профілю у процесі вивчення фахових дисциплін. Автор уточнює склад професійних умінь молодших спеціалістів економічного профілю та обґрунтовує методологічні підходи до їх формування: компетентнісний, системно-синергетичний, особистісно-діяльнісний та інтегративний.Ключові слова


методологічні підходи; професійні вміння; фахові дисципліни; майбутні молодші спеціалісти; професійна підготовка

Посилання


Бех І. Д. Інтеграція як освітня перспектива / І. Д. Бех // Початкова школа. – 2002. – № 5. –

С. 4–6.

Гребенюк Е. Н. Синергетический подход в гуманитарном исследовании: монография / Е. Н. Гребенюк. – Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2011. – 100 с.

Ильина Т. А. Педагогика : курс лекций [учеб. пособие для студентов пед. ин-ов] / Т.А. Ильина. – М. : Просвещение, 1984. – 496 с.

Козловська І. Концептуальні основи інтеграції та наступності навчання у професійно-технічній освіті / Козловська І., Литвин А. // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. –

№ 3. – С. 20–29.

Лутай В. С. Синергетическая парадигма как философско-методологическая основа решения основных проблем XXI века // Практична філософія. – 2003. – № 1 (7). – С. 10–38.

Махмутов М. И. Специфические принципы осуществления взаимосвязи общеобразо-вательной и профессиональной подготовки / Махмутов М. И., Безрукова В. С. // Научные основы межпредметных связей в средних профтехучилищах : сб. науч. тр. / под ред. Беляевой А. П. и др. –

Л. : ВНИИ ПТО, 1986. – С. 29–41.

Сисоєва С. О. Проблеми неперервної професійної освіти : тезаурус наукового дослідження : наук. видання / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; МОН, Маріупольський держ. гуманітарний ун-т. – К. : ВД «ЕКМО», 2010. – 362 с.

Сластенин В. А. Высшее педагогическое образование в России на пути реформирования [Електронний ресурс] / В. А. Сластенин – Режим доступу : http://www.pedlib.ru/Books/1/0075 /1.0075-0107.shtml.

Словник української мови : в 11 томах. Академічний тлумачний словник (1970–1980). – Т. 6, 1975. – С. 521 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/pidkhid.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х