ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»)

Леся Олексіївна Хоменко-Семенова

Анотація


У статті робиться спроба схарактеризувати особливості організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей із навчальної дисципліни «Психологія ділового спілкування». Автор доводить, що самостійна робота студента має бути спрямована на засвоєння змісту навчального матеріалу з кожної дисципліни, на розвиток таких рис особистості, як здібність організовувати й реалізовувати свою діяльність без стороннього керівництва й допомоги. Науково організована самостійна робота обумовлює активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей; навчає самостійно працювати з науково-технічною та методичною літературою, здобувати необхідні знання, набувати практичні вміння й навики для формування готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.

 


Ключові слова


самостійна робота; студенти технічних спеціальностей; навчальна дисципліна; навчальний процес, викладач; творчі завдання; соціальні проекти

Посилання


Гусак Т. М., Малінко О. Г. Підвищення самостійності студентів під час вивчення іноземних мов // Педагогіка і психологія. – 2000 – № 4.

Журавльова Н. Самостійна робота студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі вивчення дисципліни «Концертмейстерський клас» / Н. Журавльова, І. Каленик // Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. – Серія: Педагогічні та психологічні науки. – 2013. – № 3 (68). – С. 86–95.

Закон України «Про вищу освіту». – [ Електронний ресурс]. – Режим доступу. –http://osvita.ua/legislation/law/2235/list/2

Занина Л. В., Меньшикова Н. П. Основы педагогического мастерства / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 288 с.

Літвінчук С. Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів у вищій школі / С. Літвінчук // Наукові праці. – Серія: Педагогіка. – Вип. 146. – Т. 158. – С. 65–69.

Никандров Н. Современная высшая школа капиталистических стран / Н. Никандров. – М. : Высшая школа, 1978. – 279 с.

Пидкасистый П. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: теоретико-эксперементальные исследования / П. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1980. – 240 с.

Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька: [навчальний посібник] / О. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2005. – 360 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua