ПАРАДИГМИ ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Віталій Олегович Рахманов

Анотація


У статті визначені та проаналізовані парадигми освітньо-інформаційного середовища вищого технічного навчального закладу. Розглянуті парадигми спираються на базис гуманітаризації та гуманізації системи вищої освіти, які спрямовані на ціннісні орієнтири і нададуть встановити мотиваційні критерії вибору тієї чи іншої сфери професійної діяльності для створення умов саморозвитку і самореалізації особистості. Розкриваючи характерологічну цілісність освіти і регулюючи науково-дослідницьку та практичну інноваційну навчальну діяльність слід розглядати освітні парадигми у поєднанні. Тому аналіз динаміки становлення і розвитку парадигм сприяє збереженню принципів навчання, що виступає генетичним ядром вітчизняної педагогічної науки і практики.Ключові слова


засвоєння знань; навчальний процес; освітньо-інформаційне середовище; педагогічні парадигми; якість професійної підготовки

Посилання


Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Ш. А. Амонашвили. – М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1995. – 496 с.

Булгакова Н. Б. Вища освіта і Болонський процес. Педагогіка вищої школи: навч.-мет. посіб. / Н. Б. Булгакова. – К. : Вид-во «НАУ-друк», 2009. – 84 с.

Валицкая А. П. «Время собирать камни»: к современной парадигме образования // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 2. – С. 113–117.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 136 с.

Закон України «Про вишу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18/page.

Колесникова И. А. Педагогические цивилизации и их парадигмы / И. А. Колесникова // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 84–89.

Корнетов Г. Б. Общая педагогика: Учебное пособие. / Г. Б. Корнетов. – АСОУ, 2009. – 296 с.

Кун Т. Структура наукових революцій / Т. Кун.; пер. з англ. О. Васильєва. – К. : Port-Royal, 2001. – 226 с.

Лузік Е. В. Інтегративний навчальний курс як теоретико-методологічна основа професій-ного становлення творчої особистості фахівця в системі вищої технічної освіти / Е. В. Лузік // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – К. : Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2010. – Вип. 3. – С. 4–12.

Пинский А. А. Образование свободы и несвобода образования / А. А. Пинский. – М. : Изд-во УРАО, 2001. – 228 с.

Прикот О. Г. Лекции по философии педагогики. / О. Г. Прико.т – СПб.: СПбГУПМ, 1998. – 289 с.

Рахманов В. О. Методичні засади формування освітньо-інформаційного середовища у вищому технічному навчальному закладі / В. О. Рахманов. – Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. – К. : НАУ, 2015. – Вип. 2(7). – С. 98–103.

Розов Н. С. Философия и теория истории / Н. С. Розов. – М. : Логос, 2002. – 656 с.

Тхагапсоев Х. Г. О новой парадигме образования / Х. Г. Тхагапсоев // Педагогика. – 1999. – № 1. – С. 103–110.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua