ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ–МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО ОСОБИСТОГО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Світлана Володимирівна Оргєєва

Анотація


У роботі визначені педагогічні умови формування готовності студентів майбутніх авіадиспетчерів до особистого здоров’язбереження у професійній діяльності, що за своїм змістом відповідають мотиваційному, когнітивному, діяльнісному та рефлексивному компонентам даної готовності. Наведені та деталізовані характерні ознаки кожної педагогічної умови. Встановлено, що врахування та реалізація зазначених педагогічних умов у навчально-виховному процесі вищого авіаційного навчального закладу забезпечить ефективне формування готовності до особистого здоров’язбереження.Ключові слова


педагогічні умови; готовність до особистого здоров’язбереження; майбутні авіадиспетчери

Посилання


Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : дис. …док. пед. наук : 13.00.04 / Наталія Андріївна Башавець. – Одеса, 2012. – 557 с.

Завидівська Н. Н. Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. Н. Завидівська. – К., 2002. – 20 с.

Зинченко Т. В. Здоровьесберегающее профессиональное образование в ВУЗах государственной противопожарной службы МЧС России : автореф. канд. пед. наук 13.00.08 / Зинченко Татьяна Васильевна. – СПб, 2012. – 21 с.

Зданюк В. В. Формування здоров’язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / В.В. Зданюк. – Херсон, 2006. – 225 с.

Палічук Ю. І. Педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю : автореф. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Палічук Юрій Іванович. – Тернопіль, 2011. – 23 с.

Скачков Е. Б. Формирование физической культуры профессиональной компетентности будущих морских специалистов в профориентированном комплексе «морской лицей – морской вуз» : автореф. ... кандидата пед. наук : 13.00.08 / Скачков Еевгений Борисович. – Калининград, 2011. – 27 с.

Усачев В. А. Формирование готовности студентов учреждений среднего профессионального образования к сохранению и укреплению здоровья : автореф. … канд. пед. наук 13.00.01 / Усачев Василий Анатольевич. – Кемерово, 2012. – 22 с.

Словник української мови : в 11 т. Т. 10. – К. : Наукова думка, 1979. – 688 с.

Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Политиздат, 1991. – 560 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua