МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Олена Володимирівна Луценко

Анотація


Стаття присвячена аналізу результатів методики дослідження педагогічних умов формування свідомого ставлення до навчання майбутніх офіцерів. Запропонована авторська дефініція ключового поняття «Педагогічні умови формування у майбутніх офіцерів Національної гвардії України свідомого ставлення до навчання». Встановлено, що сама методика дослідження має бінарно-діалектичний характер. Також було досліджено специфіку педагогічного середовища на рівні окремого ВНЗ, на який покладається обов’язок підготовки майбутніх офіцерів Національної гвардії України. Був проведений структурний аналіз педагогічних умов діяльності вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, а також конкретного ВНЗСУМ було встановлено та виокремлено головні компоненти системи.Ключові слова


педагогічні умови; свідоме ставлення; специфічні умови навчання; здобувач вищої освіти

Посилання


Бордовская Н. В. Диалектикапедагогическогоисследования:логико-методологические проб-лемы / Н. В. Бордовская. – СПб. : Изд-во РХГИ, 2001. – 512 с.

Веденеева О. А. Реализация педагогических условий в повышении эффективности в профессиональной подготовке студентов / О. А. Веденеева, Д. А. Савельев, М. А. Пущаева // Сибирский педагогический журнал. – 2009. – № 3. – С. 215–220.

Конституція України (редакція від 15.05.2014) [Електронний ресурс] // http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/254k/96-вр

Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентісного підходу в досвіді зарубіжних країн // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політик/ Під заг. ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – 112 с.

Савіщенко В. М. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутньо-го юриста в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / В. М.Савіщенко; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2008. – 22 с.

Ярычев Н. У. Цамаева А. А. Педагогические условия эффективного функционирования системы педагогического обеспечения практико-ориентированной направленности подготовки будущего юриста в процессе обучения в высшей школе / Н. У. Ярычев, А. А. Цамаева // Современные проблемы науки и образования, 2015. – № 1. [Электронный ресурс] // http://cyberleninka.ru/article/n /pedagogicheskie-usloviya-effektivnogo-funktsionirovaniya-sistemy-pedagogicheskogo-obespecheniya-praktiko-orientirovannoy


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua