ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Надія Миколївна Захарченко

Анотація


У статті узагальнено підходи вчених до тлумачення понять «оцінювання», «навчальні досягнення»; обґрунтовано доцільність реалізації нових стратегій розвитку освіти в Україні (людиноцентризм, особистісно зорієнтований, компетентнісний, діяльнісний підходи до навчання) в освітньому процесі технічних навчальних закладів, зокрема в процесі оцінювання навчальних досягнень студентів; схарактеризовано практичні здобутки в оцінюванні навчальних досягнень студентів в освітньому процесі вищих технічних начальних закладів України.


Ключові слова


вищі технічні навчальні заклади; навчальні досягнення студентів; оцінювання.

Посилання


Бобрицька В. І. Основи інформаційної культури бакалаврів з філології: навч.-метод. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Бобрицька, О. М. Глушак. – Полтава : Поліграфічний центр «Скайтек», 2014. – 116 с.

Бобрицька В. І. Організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно-комунікацій-них технологій у процесі професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей / В. І. Бобрицька, С. М. Процька // Вісник Житомирського університету. – 2013. – С. 34–37.

Євтух М. Б. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень : моногр. / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Л. М. Дибкова. – К. : КНЕУ, 2010. – 248 с.

Захарченко Н. М. Контроль та оцінювання навчальних досягнень в рамках модульної системи навчання / Н. М. Захарченко, О. А. Білоус // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Вип. ІІ : Видавничій відділ НМетАУ, 2011. – С. 59–64.

Моніторинг рівня навчальних досягнень з використанням Інтернет-технологій: монографія / за ред. В. Ю. Бикова, чл.-кор. АПН України, д-р техн. наук, проф.; Ю. О. Жука, канд. пед. наук, доц.; Авт. кол.: В. Биков, Ю. Богачков, Ю. Жук . – К. : Педагогічна думка, 2008. – 128 с.

Shyda Irina, Odarchenko Natalia. Woorkbook as a Tool of Reproducing Method for Teaching Mathematics at the University Level // Proceedings of the National Aviation University. – 2015. – № 3(64). – С. 155–160.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua