СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Валентина Іванівна Бобрицька

Анотація


У статті здійснено узагальнення напрацювань учених, змісту сучасних нормативно-правових засад щодо визначення сутності поняття «освітні послуги» як комплексу визначених законодавством, освітньою програмою чи договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання; представлено результати порівняльного аналізу досвіду країн Чорноморського регіону з розвитку сучасної вищої освіти в умовах зростання конкуренції на ринку освітніх послуг.


Ключові слова


вища освіта; країни Чорноморського регіону; освітні послуги; ринок освітніх послуг.

Посилання


Андрущенко В. П. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – С. 5–14.

Алиев О. К. Управление системой высшего образования в Азербайджанской Республике / О. К. Алиев // Materialy XI mezinarodni vedecko-prakticka conference «Veda a vznik – 2015»,

–30 prosincu 2015 roku. – Dil 9. Pedagogika : Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. –

stran. – P. 56–58.

Бобрицька В. І. Вища освіта в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг: порівняльний аналіз досвіду України та Швеції / В. І. Бобрицька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання і виховання. – 2014. – Вип. 24. – С. 15–22.

Бобрицька В. І. Сучасні дослідження проблем маркетингу освітніх послуг / В. І. Бобрицька // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія17. Теорія і практика навчання та виховання: збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 22. – С. 20–25.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://zakon.rada.gov.ua

Іванов Ю. В. Проблеми конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України: теорія і практика: [монографія] / Іванов Ю. В. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 136 с.

Матлица М. Вхождение стран Черноморского региона в Европейское пространство высшего образования / М. Матлица // Внешние аспекты Болонского процесса: высшее образование Юго-Восточной Европы и европейское пространство высшего образования в глобализированном мире // Высшее образование за рубежом. – 2007. – № 6 – С. 38–52.

Мирошниченко О. А. Формування соціально значущих якостей майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / О. А. Мирошниченко. – Житомир, 2008. – 21 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України [авт.: В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, М. І. Бурда та ін.; за заг. ред. В.Г. Кременя. – К. : Пед. думка, 2011. – 304 с.

Проект Закону України «Про освіту», реєстр. № 3491. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http:// /kno.rada.gov.ua

Сапожніков В. С. Управління системами вищої педагогічної освіти в країнах Чорноморського регіону/ С. В. Сапожніков // Освітня політика: філософія, методологія, практика: міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 жовтня 2013 р.: зб. матеріалів. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 177–182.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua