ЗАСАДОВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Наталія Білоус

Анотація


У статті уточнено педагогічні умови формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів авіаційної галузі. Виокремлено й охарактеризовано спрямованість як педагогічну умову, яка найбільш ефективно впливає на формування майбутніх перекладачів як компетентних фахівців та комунікативної особистості, готової до діяльності в авіаційній галузі.


Ключові слова


педагогічні умови; професійно-комунікативна компетентність; професійна спрямованість; діяльність в авіаційній галузі

Посилання


Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sum.in.ua/s/umova

Андреев А. Знания или компетентность? / А. Андреев // Высшее образование в России. – 2005. – № 2. – С. 3–11.

Бабанский Ю. К. Педагогика. Ее предмет, основные категории и методологические основы // Педагогика : Учебное пособие для студентов пединститутов / Под ред. Ю. К. Бабанского. – М. : Педагогика, 1988. – 479 с.

Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / О. Г. Бражнич. – Кривий Ріг, 2001. – 238 с.

Гулай О. І. Методичні основи формування фундаментальної складової професійної компетентності фахівців будівельного профілю : монографія /за наук. ред. д-ра пед. наук, проф.

Л. М. Романишиної. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2013. – 296 с.

Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах : [Монографія] / Р. С. Гуревич; наук. ред. С. У. Гончаренко. – К. : Вища школа, 1998. – 229 с.

Дубінчук О. С. Дидактичні основи профілювання природничо-наукової підготовки учнів зі змісту математичної освіти в професійно-технічних училищах // Педагогіка : наук. метод. зб. – К., 1993.

Зубко А. М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів : дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / А.М. Зубко ; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. – К., 2002. – 240 с.

Кашканова Г. Г. Ігрові форми навчання загальнотехнічним дисциплінам як засіб формування професійної спрямованості студентів : монографія / Г. Г. Кашканова, А. А. Кашканов. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 124 с.

Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. / А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий [та ін.]. – К. : ІСДО, 1993. – 336 с.

Педагогічна майстерність / За ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища школа, 1997. – 349 с.

Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / Под ред. П. И. Пидкасистого. – М. : Педагогическое общество России, 1998. – 640 с.

Плужник И. Л. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов гуманитарного профиля в процессе профессиональной подготовки : автореф. дисс. на соиск. науч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / И. Л. Плужник. – Тюмень, 2003. – 29 с.

Сергієнко Л. Г. Реалізація професійної спрямованості навчання фізики студентів гірничих спеціальностей технічних вузів : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Г. Сергієнко. – К., 1997. – 22 с.

Шевченко Л. М. Професійна спрямованість: методологічний аспект //Наук. Вісн. – К., 2005. – Вип. 88. – С. 204–215.

Щербакова Д. К. Розвиток професійної спрямованості студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Д. К. Щербакова. – // Режим доступу

Ягупов В. В. Педагогіка : Навч. посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 c

Якунин В. А. Обучение как процесс управления : Психологические аспекты / В. А. Якунин. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. – 375 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua