ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ

С. О. Циганій

Анотація


У даній статті подано окремі аспекти існуючих у вищих навчальних закладах педагогічних умов для процесу формування культури професійно-правового спілкування як педагогічної проблеми.


Ключові слова


культура, професійно-правове спілкування, юрист.

Посилання


Концепція Розвитку вищої юридичної освіти в Україні(редакція від 14.10.2009 р.)

Освітні технології: Навч.- метод. посіб./ О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К. 2001. – 256 с.

Леонтьев А. А. Психология общения. – М. : Смысл, 1997. – 365 с.

Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен ; пер. с англ. – 6-е межд. изд. – СПб. : Пройм-ЕВРОЗНАК, (Большая университетская библиотека), 2006. – 704 с.

Яворська Ж. Діловіігри та їх роль у підготовціс учасних фахівців // Вісник Львівського Університету. – 2005. – Вип. 19.

Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів / Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. – К. : ТОВ «Філ-студія», 2006. – 320 с.

Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

Каминская М. В. Педагогический диалог в деятельности современого учителя. – М. : Смысл, 2003. – 284 с.

Павленко В. В. Методи проблемного навчання / В. В. Павленко // Нові технології навчання: наук.-пед. зб. // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки. – Київ, 2014. – Вип. 81 (спецвипуск). – 84 с.

Інтерактивні технології навчання: Теорія, досвід: метод. посіб. авт. – уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н.; 2002. – 136 с.

Percival Е., Ellington H. A. Handbook of Educational Technology. – London; N.Y., 1984.

Кремень В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). – К. : Грамота, 2003. – 216 с.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования игры и дискуссии. – Рига,«Эксперимент», 2007. – 327 с.

Уголовный процесс: Методические указания по проведению деловых игр / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2010. – 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х