ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У ВНЗ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

І. В. Скидан, Т. Ф. Свірська, В. В. Коротя

Анотація


В статті розглянуто вплив фізичної підготовки на професійну діяльність майбутніх авіафахівців. З’ясовано, що нині організація фізичного виховання у ВНЗ недостатньо ефективна для підвищення рівня фізичної підготовленості, здоров’я, мотивації, розвитку професійно-важливих психофізичних якостей і інтересів значної кількості студентів до занять фізичними вправами та спортом. Доведено, що програма фізичного виховання, яка побудована на розробленій моделі є досить ефективною для підвищення рівня фізичної підготовленості студентів і за реальних умов фізичного виховання у ВНЗ

Ключові слова


фізичне виховання, фізична підготовка, професійні якості, майбутні авіафахівці, працездатність.

Посилання


Аннамамедов О. М. Совершенствование физической подготовленности студентов на основе учета особенностей их морфо-функционального состояния : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / О. М. Аннамамедов. – М., 1980. – С. 8–9.

Виленский М. Я. Двигательная активность студентов в режиме учебно-трудовой деятельности, быта и отдыха / М. Я. Виленский, Б. Н. Минаев // Теория и практика физической культуры. – 1973. – № 3. – С. 60–64.

Гуменный B. C. К проблемам оптимизации физического воспитания студентов политехнических вузов / В. С. Гуменній // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту : зб. за ред. С. С. Єрмакова. – Харьків : ХДАМ (ХХП1), 2002. – № 7. – С. 63–72.

Жидких В. П. Физическое воспитание с профессиональной направленностью студентов инженерно-строительных вузов: метод. указания / В. П. Жидких, В. А. Кабачков и др. – М. : Госкомитет СССР по народному образованию, Московский инженерно-строительный институт, 1990. – 34 с.

Наталов Г. Г. Предметная интеграция теоретических основ физической культуры, спорта и физического воспитания (логика, история, методология) : дисс. …доктора пед. наук / Г. Г. Наталов. – Краснодар, 1998. – 105 с.

Волков В. Л. Проблема розробки технології управління фізичною підготовкою сучасної студентської молоді / В.Л. Волков // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 2. – С. 41–47.

Алексеев Н. А. Технологические подходы к поэтапному повышению уровня физической подготовленности студентов / Н. А. Алексеев, С. И. Крамской, Д. Е. Егоров. – М. : АСВ, 2005. – 112 с.

Драчук A. I. Оптимізація фізичного виховання студентів вищих закладів освіти гуманітарного профілю i спорту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук з фізичного виховання i спорту / А. І. Драчук. – Львів : ЛДІФК, 2001. – 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х