КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

К. В. Крилова

Анотація


У статті розкрито зміст поняття «комунікативна компетентність», яке наведене в різних наукових джерелах, та погляд різних авторів на цю педагогічну категорію, як одну з найважливіших професійно значущих характеристик майбутнього спеціаліста. Також подане авторське визначення комунікативної компетентності.


Ключові слова


комунікативна компетенція, поняття, погляд.

Посилання


Александрова С. А. Професійно-комунікативна компетентність Тексти лекцій Харків – ХНАМГ, 2008.

Бодальов А. А. особистість і спілкування – М, 1995 Бодалева А. А. Психологічне спілкування. – М. : Изд-во Інститут практичної психології, Воронеж: Н.П.О, Модек, 1996. – 256 с.

Василевич А. П. Проблемы измерения языковой компетенции / А. П. Василевич // Лингвистические основы преподавания языка. – М. : Наука, 1983. – С. 113–137.

Вятютнев М. Н. Коммуникативная направленность обучения русскому языку в зарубежных школах / М.Н. Вятютнев // Русский язык за рубежом. – 1977. – № 6. – С. 38–45.

Гениева Е. Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации / Е. Ю. Гениева. – М. : Рос. полит, энцикл. – 2005. – 208 с.

Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М. : Просвещение, 1987. – 205 с.

Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 168 с.

Єзова С. А. Комунікативна компетенція // Наукові та технічні бібліотеки. – 2008. – № 4.

Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посібник / за ред. Л. В. Сохань,

І. Г. Сохань, Г. М. Несен. – Київ : Богдана, 2003. – 520 с.

Жуков Ю. М., Петровська Л. А., Растянников П. В. Діагностика та розвиток компетент-ності в спілкуванні. – М., 1991. – 96 с.

Загородна О. Ю. Формування комунікативної професійної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Загородна Ольга Юріївна. – Вінниця, 2010 – 254 с.

Звегинцев В. А. О предмете и методах социолингвистики / В. А. Звегинцев. – Изд-во АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1976 – № 4. – С. 308–320.

Куніцина В. М. Міжособистісне спілкування: Підручник для вузів. – СПб. : Питер, 2001. – 544 с.

Москаленко В. В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

Обозов М. М. Психологія міжособистісних відносин / М. М. Обозов. – К. : Либідь, 1990. – 191 с.

Пометун О. І. Формування громадянської компетентності: погляд з позиції сучасної педагогічної науки / Олена Іванівна Пометун // Вісник програм шкільних обмінів. – 2005. – № 23. –

С. 18–22.

Равен Дж. Компетентність в суспільстві. Виявлення, розвиток виробництва і реалізація. М., Когито-центр, 2002.

Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации: учебник. – М. : «Социальные отношения»; «Перспектива», 2004. – 246 с.

Turner R. H. Role-taking, role standpoint, and reference group behavior / R. H. Turner // American Journal of Sociology. – 1956. – V. 61. – P. 216–328.

Wilson S., Sabee C. Explicating Communicative Competence as a Theoretical Term. Handbook of Communication and Social Interaction Skills / S. Wilson, C. Sabee – Mahwah, N.J. : Erlbaum – 154 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х