МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ УКРАЇНИ

А. А. Заслужена

Анотація


Стаття присвячена проблемі вдосконалення підготовки філологів з англійської мови та літератури у ВНЗ України. На основі результатів дослідження законодавчої бази Швейцарської Конфедерації з реалізації мовної політики в країні, аналізу навчальних планів з підготовки філологів у швейцарських університетах та особливостей організації педагогічного процесу у цих ВНЗ обґрунтовано методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу підготовки філологів з англійської мови та літератури в системі вищої освіти України.


Ключові слова


філолог, англійська мова та література, вища освіта, компетентнісний підхід, стандарти вищої освіти.

Посилання


Підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій в Європейському просторі вищої освіти [Електронний ресурс] / Таланова Ж. В. – Режим доступу: http://212.111.196.8:8081/dlc/ 24_25102013/talanova.pdf – Заголовок з екрану.

Бобрицька В. І. Європейські виміри державної кадрової політики України у підготовці працівників для системи освіти / В. І. Бобрицька // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – Вип. 1(6). – К. : НАУ, 2015. – С. 30–35.

Teachers’ Perceptions of the Implementation of a Multilingual Approach to Language Teaching [Електронний ресурс] / Susanna Rosmarie Schwab-Berger, 2015 – Режим доступу: http://scholarworks.waldenu.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1762&context=dissertations – Заголовок з екрану.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання [Електронний ресурс] / С. Ю. Ніколаєва – Режим доступу: kievskiy-ruo.edu.kh.ua/Files/downloads/ zagalnoyevrop_rekom.doc

Професійна підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у ВНЗ України та Великобританії : порівняльний аналіз узагальненого досвіду [Електронний ресурс] / Катревич Л. В., Режим доступу: https://pbn.nauka.gov.pl/getFile/7359 – Заголовок з екрану.

Закон України «Про вищу освіту» за станом на 2015 р. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Заслужена А. А. Особливості підготовки філолога у педагогічних ВНЗ України на основі навчального плану Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з точки зору компетентнісного підходу/International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014, Geneva (Switzerland). – C. 133–138.

Особенности подготовки магистра английского языка и литературы в классических университетах Украины// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 38 / Редкол.:

І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 259–263.

Коваль В. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах : монографія / В. О. Коваль. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – С. 137–144.

Coordination of language teaching in Switzerland [Електронний ресурс] / Sandra Hutterli (Editor), Bern 2012. Режим доступу: http://edudoc.ch/record/106283/files/Stub34E_e.pdf – Заголовок з екрану.

University of Geneva. English department [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.unige.ch/lettres/angle/en/.

Master programmes at University of Basel [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.studyinginswitzerland.ch/master-programs-list?universityId=2

English Department, in co-operation with the Department of Multilingualism and the University of Fribourg Language Centre [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.unifr.ch/pluriling/ assets/files/efl/ studiengangbas1englishsep08.pdf


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х