ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

В. І. Бобрицька

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність дослідження проблеми формування самоосвітньої компетентності майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури. На основі аналізу наукових підходів до трактування понять «самоосвіта», «компетентність» уточнено зміст поняття «самоосвітня компетентність майбутнього викладача вищої школи». Узагальнено вітчизняні і зарубіжні напрацювання, що є теоретичною основою для дослідження проблеми формування самоосвітньої компетентності викладача сучасного вищого навчального закладу на магістерському рівні вищої освіти. Визначено професійно орієнтований контекст формування самоосвітньої компетентності магістрантів в умовах реформування системи організації освітнього процесу у вищій освіті.


Ключові слова


самоосвіта; компетентність; самоосвітня компетентність майбутнього викладача вищої школи; інформальна освіта

Посилання


Атаманюк В. В. Самостійна робота у вищому навчальному закладі / В. В. Атаманюк, Р. С. Гуревич // Наукові записки. Серія : Педагогіка і психологія. – Вінниця. – 2002. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 61–64.

Бобрицька В. І. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх викладачів вищої школи / В. Бобрицька // Проблеми освіти. – 2011. – № 66. Ч. І. – С. 39–44.

Бобрицька В. І. Організаційно-педагогічні умови формування самоосвітньої компетент-ності педагога вищої школи / В. Бобрицька // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 5. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 55–58.

Бобрицька В.І. Компетентнісний підхід у проектуванні науково-дослідницької роботи студентів магістратури / В. Бобрицька // Вища освіта України. – 2012. – № 3 (додаток 1). – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи : методологія, теорія, технології». – Т. 2І. – С. 46–54.

Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР. ). – 2014. – № 37–38. – Ст. 2004 (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014).

Національний освітній глосарій: вища освіта / авт.-уклад. І. І. Бабин, Я. Я. Болюбаш,

А. А. Гармаш та ін. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. – 100 с.

Фрейман С. Самостійність як важливий чинник організації педагогічного процесу / С. Фрейман, М. Фрейман // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2004. – № 5. – С. 6–9.

Bobrytska V.I. Modern state policy of Ukraine in the area of higher education: peculiarities of normative and legal regulation //Materials of X International Scientific-Practical Conference «Modern European Science». – Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 30.06-07.07.2014. – Р. 24–27.

Okoń W. U podstaw problemowego uczenia się. – Warszawa, 1964. – 254 s.

Sośnicki K. Dydaktyka ogуlna. – Wrocław, 1959. – 384 s.

Tomaszewski T. Z pogranicza psychologii i pedagogiki. – Warszawa, 1970. – 288 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua