ОСОБИСТІСТЬ СУЧАСНОГО ВІТЧИЗНЯНОГО СТУДЕНТА У ВИМІРІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

Л. В. Барановська

Анотація


У статті визначено дефініцію поняття «загальноєвропейські цінності». Схарактеризовано такі цінності, як гідність, свобода, рівність на основі використання «Хартії основних прав Європейського Союзу». З’ясовано причини звернення українських студентів до цього виду цінностей.


Ключові слова


загальноєвропейські цінності, особистісно зорієнтований підхід, права і свободи людини.

Посилання


Вітвицька С. С. Студент як об’єкт – суб’єкт педагогічної діяльності // Вітвицька Світлана Сергіївна. Основи педагогіки вищої школи. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – С. 98.

Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

Поваренков Ю. П. Диалектика становления профессионала: Психологические основы периодизации профессионализации // Ярославский психологический вестник. – Москва – Ярославль, 1999. – Вып. 1.

Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.

Сакало. О. Є. Європейські цінності : сутнісні основи та практичне втілення. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2015. – С. 106–109 [Eлектронний ресурс] – Pежим доступу: /dspace. pnpu.edu .ua / bitstream / 123456789 /4335/ 1 /Sakalo. рdf.

Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник / М. М. Фіцула. – 2-е вид.,

доп. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.

Хартія основних прав Європейського Союзу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http //zakon 1. rada. gov. ua /laws/show/ 994_ 524.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х