МОТИВАЦІЙНО-СМИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА В ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ

О. В. Алпатова

Анотація


Здійснено аналіз проблеми мотиваційно-смислових характеристик особистості викладача вищого навчального закладу. Визначено найбільш розповсюджені в сучасній освітній практиці педагогічні парадигми. Проаналізовано особливості педагогічних парадигм у контексті професійної діяльності викладача вищої школи. Представлений аналіз результатів дослідження вивчення диспозиції учасників педагогічного спілкування.


Ключові слова


індивідуальний стиль навчання, мотиваційно-смислова сфера, особистісно орієнтоване навчання, освітній процес, педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, педагогічна взаємодія, педагогічні парадигми.

Посилання


Алпатова О. В. Проблема формування індивідуального стилю педагогічної діяльності викладача ВНЗ: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 21–22 березня 2013 р. / [За заг. ред. І. В. Лузік, О. М. Акмалдінової]. –

К. : НАУ, 2013. – С. 10–18.

Алпатова О. В. Рефлексивно-освітнє середовище вищого навчального закладу як умова гуманізації сучасної професійної освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2012. – Вип. 35. – Ч. 2. – С. 252–257.

Бодалев А. А. Воздействие стиля общения педагога с учащимися на их эмоциональный опыт. /Личность и общение. Избранные труды, М. : Педагогика, 1983 – С. 65–67

Бондаревская Е. В. Педагогика : личность в гуманистических теориях и системах воспитания: учеб. пособ. для студ. сред и высш. пед. учеб. завед. / Е. В. Бондаревская,

С. В. Кульневич. – Ростов н/Д : творческий центр «Учитель», 1999. – 560 с.

Закон України про Вищу освіту. http://osvita.ua/legislation/law/2235/

Зеер Э. Ф. Личностно-ориентированные технологии профессионального развития специа-листа. / Э. Ф. Зеер, Н. А. Шахматова. – Екатеринбург: УГППУ, 1999. – 245 с.

Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості/ С.Д.Максименко. – К. : Вид-во ТОВ «КММ», 2006. – 240.

Малахова О. Ю. Рефлексивно-образовательная среда вуза как педагогический феномен / Вестник ОГУ. – № 6. Т. 1. – Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2006. – С. 84.

Мистецтво життєтворчості особистості: наук.-метод.посіб.: у 2 ч. [ред. рада: В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань та ін.]. – К. : ІЗМН, 1997. – Ч. 2. – 936 с.

Социальная психология: учебное пособие для студентов пед. вузов, обучающихся по спец.: «Социальная педагогика», «Педагогика и психология», «Социальная психология», «Педагогика»; под ред. В. А. Сластенина; рец.: каф. педагогики и психологии НГПУ; В. Г. Леонтьев, Н. П. Аникеева, М-во образования РФ. – М. : Академия, 2008. – 264 с.

Шиянов Е. Н. Гуманнизация педагогического образования: состояние и перспективы.

– М., Ставрополь : СГПИ, 1991. – 240 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х