МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

В. О. Рахманов

Анотація


У статті розглянуто взаємодія різних моделей навчального процесу в освітньо-інформаційному середовищі. Це дає змогу оптимізувати організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. Використання властивостей освітньо-інформаційного середовища надає нової якості всій роботи викладача та студента: формується професійна поведінка, що акумулює в собі вищі рівні спрямованості, знань і готовності до дії; розвинуті знання стають інструментом для самоаналізу і вияву резервів саморозвитку; високий рівень здібностей стимулює саморозкриття особистості, а вдосконалення педагогічної технології – пошук результату. Організація продуктивної взаємодії викладача та студентів, з використанням властивостей освітньо-інформаційного середовища, сприяє підвищенню ефективності навчального процесу у ВНЗ, створенню умов для самореалізації, самовизначення особистості студента, розкриттю творчого потенціалу особистості, формуванню ціннісних орієнтацій та моральних якостей з їх наступною актуалізацією у професійній діяльності.


Ключові слова


засвоєння знань; навчальний процес; освітньо-інформаційне середовище; якісь професійної підготовки

Посилання


Биков В.Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти / В.Ю.Биков // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. праць. – Випуск 29. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С.32-40.

Гокунь О.О. Основи інформаційних технологій навчання. / О.О. Гокунь, М.І. Жалдак, Ю.І. Машбиць та ін. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ. – 2001. – 210 с.

Деркач Т.М. Інформатизація викладання хімії: від теорії до практики: монографія / Т.М. Деркач. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-т, 2011. – 244 с.

Евтух М.Б. Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях: підручник / М.Б. Евтух, М.С. Кулік, Е.В. Лузік, Т.В. Ільїна. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – 428с.

Жалдак М. І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: посібник для вчителів/ М.І. Жалдак. В.В. Латиський, М.І. Шут. – К.: Інформатика, 2004. – 182 с.

Козлакова Г.О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті: монографія / Г.О. Козлакова. К.: ІЗМН. 1997. – 180 с.

Литвиненко Г.М. Формування науково-методичного середовища: обґрунтування засад та визначення критеріїв ефективності функціонування / Г.М. Литвиненко. – К. – Рідна школа. – № 6. – 2013 – С. 57-63.

Пінчук О.П. Актуальні проблеми використання засобів мультимедійних технологій в основній школі / О.П. Пінчук // Нові технології навчання.: наук.-метод. збірник. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – 2007. – Вип. 47. – С. 107-110.

Рахманов В.О. Використання освітньо-інформаційного середовища у процесі вивчення гуманітарних дисциплін / В.О. Рахманов. – Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. праць. – К : НАУ, 2014. – Вип. 5(1). – С.113-117.

Спірін О.М. Ключові характеристики ІКТ-компетентностей. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України: метод. рекомендації / О.М. Спірін, В.Ю. Биков, О.В. Білоус, Ю.М. Богачков та інші. – К.: Атіка. – 2010. – 88с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua