КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Г. Е. Міхненко

Анотація


У статті розглядається проблема формування інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів в умовах освітнього середовища технічного університету. Встановлені наступні критерії та показникисформованості інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів: мотиваційний (усвідомлення значущості інтелектуального розвитку; наявність стійкого інтересу до інтелектуальної діяльності);когнітивний (сформованість якостей мислення; вільне володіння пізнавальними процесами; прояв креативності в інтелектуальній діяльності); операційно-технологічний (володіння інструментальними компетенціями; стратегіями виконання інтелектуальної діяльності); метакогнітивний (обізнаність з питань інтелектуальної мобільності та власних індивідуально-психологічних особливостей; здатність до саморегуляції інтелектуальної діяльності, до критики та самокритики); соціально-особистісний (прояв адаптивно важливих особистісних якостей, комунікабельності, толерантності, наполегливості у досягненні мети).


Ключові слова


інтелектуальна мобільність; освітнє середовище; інтелектуалізація; інтелектуальні здібності; особистісні якості

Посилання


Концепція Школи, дружньої до дитини: проект / І.Д. Бех, І.Д. Звєрєва, Ж.В. Петрочко, О.О. Єжова та ін. – [Електрон. ресурс] – Режим доступу:ipv.org.ua›data/works/кoncepciya.doc

Гончарук Н. П. Интеллектуализация профессиональногообразования в техническомвузе: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 /Н.П. Гончарук. – Казань, 2004. – 377 c.

Егорова Г. И. Интеллектуализация профессиональной подготовки специалиста технического вуза: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.08 /Г.И. Егорова. – Санкт-Петербург, 2005. – 407 c.

Кремень В. Г. Проект сучасної освіти: інноваційна людина / В.Г. Кремень // Рідна школа. – 2013. – № 8-9. – С. 4-8.

Лузік Е.В. Результативний підхід до організації освітньої діяльності як основа ефективності професійної підготовки у ВНЗ /Е.В. Лузік //Вища освіта України. – №1. – дод.1. – 2012. – Тематичний випуск «Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору». – С.328-337.

Меркулова Л. П. Формированиепрофессиональной мобильности специалистов технического профиля средствами иностранного языка: автореф.дис. … док.пед. наук: 13.00.08 / СГАУ. – Самара, 2008. – [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.ceninauku.ru/info/page_18106.htm

Міхненко Г. Е. Актуальність формування інтелектуальної мобільності майбутніх фахівців в умовах євроінтеграції / Г.Е. Міхненко // Міжнародний науковий вісник: зб. наук. cтатей / ред. кол. Ф.Г. Ващук (голова), Х.М. Олексик, І.В. Артьомов та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2013. – Вип.7 (26). – 400 с. – С. 285 – 291.

Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М.А. Холодная. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – СПб.: Питер, 2002. – 240 с.

Хорунжа Л. А. Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.09 / Л.А. Хорунжа; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Х., 2009. – 22 с.

Michel J. Mobilityofengineers: theEuropeanexperience /J. Michel //Engineering: Issues, ChallengesandOpportunitiesforDevelopment: In UNESCOReport.– Paris, 2010 – pp. 358 – 359.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х