МЕТОД ПРОЕКТІВ У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Л. Д. Довгополова

Анотація


У статті розглянуто історичні аспекти становлення методу проектів у зарубіжній педагогічній теорії та практиці, виділено етапи розвитку цього методу та уточнена періодизація. Підкреслюється значна роль, яку відігравав і відіграє метод проектів у  вирішенні проблеми розвитку пошуково-пізнавальних навичок студентів, формування у них уміння самостійно конструювати свої знання, бачити, формулювати і розв’язувати проблему, що розширює можливості для досягнення психологічної зрілості та сприяє успішному входженню студента у професійну діяльність. Автор висловлює думку про те, що сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних методів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учасників навчального процесу, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей.


Ключові слова


етапи розвитку методу проектів; історичні аспекти становлення методу проектів у зарубіжній педагогічній теорії та практиці; метод проектів

Посилання


Вєтрова І. М. Розвиток альтернативної середньої освіти у США (друга половина ХХ століття) : автореф. Дис.. на здобуття наук. Ступеня канд.. пед.. наук.: спец. 13.00.01 « Загальна педагогіка та історія педагогіки» / І.М. Вєтрова. — Київ, 2008. — 20с.

Курицина В. Н. Метод проектов: вчера, сегодня, завтра // Образовательная технология как система, объединяющая теорию, практику и искусство. — Воронеж: ВГПУ, 2000. — С.59—63.

Локк Д. Мысли о воспитании // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М.: Просвещение, 1981. С. 163-194.

Мельниченко Б. Метод проектів за рубежем: минуле і сучасне. // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати. Практико зорієнтований збірник. – К. : Департамент, 2003. – С. 133−136.

Огієнко О. І. Тенденції розвитку проектної технології у зарубіжній педагогіці XX століття [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://khnu.km.ua/root/res/2-7001-15.pdf

Пеньковских Е. А. Метод проектов в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике (на основе сравнительного анализа): автореф. … канд. пед. наук: 13 00 01/ Е.А.Пеньковских, Екатеринбург, 2007.– 28 с.

Стернберг В. Н. Теория и практика «метода проектов» в педагогике ХХ века: дис. … канд. пед. наук. 13.00.01/ Стернберг Вера Николаевна.– Владимир., 2002.–198 с.

Стернберг, В. Н.Теория и практика "метода проектов" в педагогике ХХ века / Стернберг В. Н. – автореферат к дисс. – Рязань, 2003. – [Электронный ресурс]:Режим доступа:http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-teoriya-i-praktika-metoda-proektov-v-pedagogike-xx-veka

Шихваргер, Ю. Г.Метод проектов в профессиональном обучении педагогов: монография / Ю. Г. Шихваргер. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2013. – 142 с. – С.14

Dewey J. Experience in Education. The latter works of J. Dewey. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1938. Vol.13. – 64 p. S.56

Knoll M. The project method: Its vocational education origin and international development / M.Knoll // Journal of Industral Teacher Education.- 1997.-Vol.34/3 // http: scholar.lib.vt.edu/ejournals/JINE#34n3/Knoll.html

Knoll, M.: Europa - nicht Amerika. Zum Urschprung der Projektmethode in der Paedagogik, 1702-1875. In: Paedagogiche Rundschau 44 (1991), S. 41.58).

Milerski B. Pedagogika. Leksykon PWN / Bogusław Śliwerski, Bogusław Milerski. – Warszawa : Wyd. Naukowe PWN, 2000. – 284 s.

Frémy D., Frémy M. Quid 2005. Tout sur tout, tout de suite. – Paris: Laffont, 2005. – 2190 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua