ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНО-ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Н. І. Демченко

Анотація


У статті розглянуто професійно-педагогічну культуру викладача вищої школи як інтегральну якість особистості педагога-професіонала, як умову і передумову ефективної педагогічної діяльності, як узагальнений показник професійної компетентності викладача і як мету професійного самовдосконалення. Визначено, що професійно-педагогічна культура викладача вищої школи – це спосіб творчої самореалізації особистості викладача в різноманітних видах педагогічної діяльності і спілкування, направленою на освоєння, передачу і створення педагогічних цінностей і технологій.


Ключові слова


культура; професійна діяльність; педагогічна діяльність; професійна культура; педагогічна культура; професійно-педагогічна культура; особистість; самосвідомість; педагогічне мислення; творчість

Посилання


Бабич М., Вітвицька С.С. Педагогічна культура викладача вищого навчальногозакладу // Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: збірникнаукових праць / за заг. ред. д.п.н., проф. С. С. Вітвицької, к.п.н., доц.Н. М. Мирончук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 77 – 80.

Балл Г. О. Категорія «культура особистості» в аналізігуманізації загальної професійної освіти. // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Зб. наук. праць / За ред. І. А. Зязюна і Н. Г. Ничкало. – К., 2003. – С. 51– 61.

Батракова С. Н. Проблема самосознания учителя как «человека культуры» // Психология обучения: Дайджест российской и зарубежной прессы. – 2003. – № 2.– С. 9 – 13.

Болодурина Э. А. Теоретико-методологические предпосылки изучения и формирования профессиональной культуры студентов. // Педагогическое образование и наука. – 2007. – №4. – С.75 – 83.

Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – С. 208.

Клементьев Е. Д. Социально-философские аспекты образования // Вопросы философии. – 1984. – №11.

Лузік Е. В. Креативність як критерій якості підготовки фахівців профільних ВНЗ України // Вища освіта України. 2006. – № 3. – С. 76 – 82.

Правотворов В. А. Профессиональная культура специалиста и динамика ее формирования на етапе «вуз-производство» // Вестник Харьковского университета. – 1985.– №5. – С. 18 – 32.

Семиченко В. А. Пути повышения эффективности изучения психологии.- К.: Магістр-S. 1997. – С. 124.

Сисоєва С.О., Соколова І.В. Проблеми неперервної освіти: тезаурус наукового дослідження. К.: Видавничий Дім «ЕКМО», 2010. – С. 362.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua