АКМЕОЛОГІЧНИЙ ТА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МВС УКРАЇНИ НА ПРОФЕСІЙНУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. Ю. Гребінь-Крушельницька

Анотація


Стаття присвячена взаємозв’язку акмеологічного та аксіологічного підходів до проблеми формування мотиваційно-ціннісної спрямованості курсантів вищих навчальних закладів МВС України на професійну самореалізацію в правоохоронній діяльності. Розкрито особливості акмеологічної та аксіологічної складової розвитку мотиваційно-ціннісної спрямованості майбутніх працівників органів внутрішніх справ. Визначено механізми формування мотиваційно-ціннісної спрямованості майбутніх правоохоронців на професійну самореалізацію: цілі, мотиви, цінності, спрямованість, потреби, установки, ідеали. Доведено, що реалізація мотивів, цінностей, світоглядних норм сприятиме досягненню курсантами “акме”-вершини та професійній самореалізації в майбутній діяльності.


Ключові слова


мотивація; цінності; спрямованість; професійна самореалізація; акмеологічний підхід

Посилання


Ажажа М. А. Акмеологія як фактор розвитку міждисциплінарних досліджень людини / М. А. Ажажа // Гуманіт. вісн. Запоріз. держ. інженер. акад. : зб. наук. пр. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2009. – Вип. 39. – 250 c.

Акмеология : учеб. пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – СПб. : Питер, 2003. – 256 с.

Архипова С. П. Основи акмелогії : навч. посіб. – 2-ге вид. випр. та допов. / авт.-уклад. С. П. Архипова. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2009. – 128 с.

Бамбурак Н. М. Акмеологічна модель Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника / Н. М. Бамбурак // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2009. – № 50. – С. 91–95.

Гладкова В. М. Основи акмеології : підручник / В. М. Гладкова, С. Д. Пожарський. – Львів : Новий світ–2000, 2011. – 320 с.

Іванцев Н. І. Ціннісна регуляція професійного становлення студентської молоді / Н. І. Іванцев. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. – 182 с.

Кавалеров А. А. Цінність у соціокультурній трансформації / А. А. Кавалеров. – Одеса : Астропринт, 2001. – 221 с.

Москаленко А. П. Професійна мотивація працівників органів внутрішніх справ: вивчення та корекція : наук.-практ. посіб. / А. П. Москаленко, Д. О. Кобзін, А. А. Стародубцев ; відп. ред. проф. В. О. Соболєв. – Х. : Ун т внутр. справ, 1999. – 98 с.

Муляр В. І. Самореалізація особистості як соціальна проблема (філософсько-культурологічний аналіз) / В. І. Муляр. – Житомир : ЖІТІ, 1997. – 214 с.

Пальчевський С. С. Акмеологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2008. – 398 с.

Пелех Ю. В. Теоретико-методичні засади ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності : автореф. дис. …д-ра пед. наук : 13.00.04 / Пелех Ю. В. – К., 2010. – 36 с.

Рибалко Л. С. Взаємодоповнювальний характер аксіологічного й акмеологічного підходів до проблеми самореалізації особистості / Л. С. Рибалко // Вісн. Львів. ун-ту. – 2006. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 167–174. – Серія педагогічна.

Рибалко Л. С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : монографія / Л. С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 443 с.

Філософія : навч. посіб. – 3-тє вид., стер. / Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін. ; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2003. – 457 с.

Щербій О. С. Педагогічні умови формування морально-психологічної готовності курсантів спеціалізованих ВНЗ до професійної діяльності : монографія / О. С. Щербій. – К. : ТОВ “Три К”, 2011. – 254 с.

Яворська Г. Х. Становление юридической акмеологии: теоретический аспект / Г. Х. Яворська // Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2014. – С. 63–68.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua